Към цялата документация

публична покана с ID 9034480                                                                             публикувано на: 22.10.2014

 

 

 ПРЕДМЕТ:
Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите наОДЗ” Юрий Гагарин” гр.Годеч и Медицински център – гр Годеч за отоплителен сезон 2014г./2015г.

 Протокол от дейността на комисията, назначена със Заповед № 425 / 21.10.2014г. на кмета на община Годеч, за провеждане на процедурата за възлагане на обществена поръчка - Вижте прикачения файл.