Публична покана по реда на глава 8 а от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
Извършване на консултантска услуга относно управление и мониторинг на проекти:  „Реконструкция  и зграждане на  спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч”, финансиран съгласно договор № 23/321/01390 от 27.11.2012г. и "Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника", финансиран съгласно договор № 23/313/00236/ 27.11.2012г. от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г.