На основание чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчкиОбщина Годеч обявява процедура чрез Публична покана по реда на глава 8 „а” от ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:

„Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на СМР по проекти „Реконструкция и изграждане на спортен комплекс в гр.Годеч, община Годеч”, финансиран съгласно договор № 23/321/01390 от 27.11.2012г. и "Изграждане на екопътека с дължина 0,5 км до извора на р. Нишава и благоустрояване на прилежащото пространство на три рибарника", финансиран съгласно договор № 23/313/00236/ 27.11.2012г. от Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г."