дата на публикуване:
  11.10.2013 

Изтеглете:  Публична покана - АОП 

 

ОБЩИНА ГОДЕЧ обявява Обществена поръчка чрез публична покана с предмет:“Зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и вътрешната улична мрежа на територията на Община Годеч през експлоатационен сезон 2013/2014 година”.

 1.Изисквания за изпълнение на поръчката:

Общи изисквания- в процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията се прилагат и за подизпълнителите.

Административни изисквания - Участникът следва да отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в чл. 47, ал. 1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП. За доказване на тези изисквания, участникът следва да представи декларации /по образец/ за липсата на обстоятелствата по горе цитираните членове от ЗОП. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията се отнасят и за тях. В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания ще се прилагат за обединението като цяло, като документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Технически изисквания-Участникът да разполага с необходимата техника /собствена или наета/ – за изпълнение на поръчката   за снегопочистване и опесъчаване, като посочи конкретно с каква техника ще работи на територията на Община Годеч.Минималните изисквания по отношение на техническото оборудване са: 2 броя техника за опесъчаване, 4 броя техника за снегопочистване, 2 броя товарни коли и един роторен снегорин.

Участникът трябва да разполага със собствена или наета база на територия на Община Годеч за техниката.

           Участникът може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.

Извършените работи трябва да отговарят на изискванията на: • Технически правила и изисквания за поддържане на пътища, одобрени от Изпълнителния Директор на НАПИ през 2009 г. публикувани на интернет страницата на AПИ, дял „Зимно поддържане”; • Инструкция № 3 от 18.07.2007 г за реда на осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия; • Закон за опазване на околната среда и подзаконова нормативна уредба към него; • Закон за здравословни и безопасни условия на труд и подзаконова нормативна уредба към него; • Закон за пътищата и подзаконова нормативна уредба към него; • Закон за движение по пътищата и други приложими към предмета на поръчката.

2.Място на извършване : Община Годеч;

3.Прогнозна стойност: до 66000 лв. без вкл.ДДС;

4.Критерий за възлагане : най-ниска цена;

5.Съдържание на офертата : Офертата се комплектова със следните документи:

5.1.Предложение за изпълнение на изискванията в поръчката ;

5.2. Административни сведения- Образец № 1 ; Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от лична карта ,когато участникът е физическо лице; Копие от регистрация по ЗДДС (когато е приложимо);

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице указаните документи трябва да са издадени от компетентния орган в страната, в която участникът е установен и да се представят в официален превод на български език;

5.3. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал.2, т. 2, т.4, и т.5, от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (образец № 2) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП;

5.4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3, чл. 2а от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към настоящата документацията образец (образец № 3) в съответствие с чл. 47, ал. 4 от ЗОП.

5.5. Декларации по чл. 47, ал. 5 от ЗОП - Образец № 4 ;

5.6. Декларация – списък на техническото оборудване - Образец № 5 ;- Към списъка задължително се представят копия от документите за собственост на оборудването, договора за наем, ползване, лизинг;

5.7. Декларация за участие или неучастие на подизпълнители -Образец № 6 ;

5.8. Декларация от подизпълнител за съгласие на участие в поръчката /ако е приложимо/ Образец №7;

5.9. Ценово предложение - Образец № 8 ;

           Офертата се представя от участника или от негов упълномощен представител лично в сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” № 1, Деловодство или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка до същия адрес.

6.Срок за получаване на офертите: съгласно срокът на валидност на публичната покана публикувана на сайта на АОП;