Уточнения към писмо изх. № 08-00-874/12.08.2013г.

 

Вижте информацията в приложените файлове.