Oтваряне на ценовите оферти /плик №3/ по обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на медицинска апаратура по проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център"

ДО   „ДАРИС-МС" ЕООД

ДО  „ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД

ДО   „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. З от ЗОП и във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на медицинска апаратура по проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център", финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали" компонент 2 „Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г."",

Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 12.06.2013г. от 10:00 часа в Малката заседателна зала на община Годеч.

Право да присъстват на отварянето на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.