Oткрита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на нова подпорна стена в УПИ І – МВР,ППО, кв.84 по плана на град Годеч”

дата на публикуване:
23.05.2013 г

Изтеглете:  РЕШЕНИЕ за публикуване

Изтеглете:  ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

Изтеглете:  ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие