Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет „ Доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип "Бобър" (метални) -1,1 м3

На основание чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от доставка на контейнери тип „Бобър”1,1 м3 за сметосъбиране на битови отпадъци и Решение № 146/01.04.2013 г. на кмета на община Годеч,

 Община Годеч обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет Доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип "Бобър" (метални) -1,1 м3;при следните условия :

 1.Предмет на офертата : Доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип "Бобър" (метални) -1,1 м3;

2.Срок за подаване на офертите – 09.04.2013г. до 17.00ч. в деловодството на Общинска администрация –гр. Годеч, пл.”Свобода”№1

3.Изисквания към доставката : Доставената стока следва да бъде придружава със сертификат за качество и да отговаря на БДС ;

– контейнерите да са с вместимост 1,1 м3, тялото и капака на контейнера да са изработени от горещо валцована стоманена ламарина 0,8 кп с дебелина 2 мм, пружините на механизма за затваряне да са скрити, рамената на буферите да са изработени от стоманена ламарина с дебелина 4 мм, конзолите за захващане да са подсилени с уякчаващо ребро изработени от стоманена ламарина с дебелина 4мм, антикорозионното покритие на контейнерите да е горещо поцинковане;

- обема на доставката ще бъде определен между избрания Изпълнител и Възложителя, в зависимост от предложената единичната цена и финансовите средства , които са целево предвидени в общинския бюджет за доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип "Бобър" (метални) -1,1 м3;

4.Прогнозна стойност : 20833 без вкл.ДДС

5. Показатели за избор: най-ниска цена

6. Място на изпълнение: Община Годеч ;

7.Документация за участие може да бъде получена от центъра за административно обслужване в сградата на Община Годеч , етаж 1, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа до посочения краен срок в публичната покана или да бъде изтеглена от приложенията по долу.

8. Разглеждане на предложенията: в първия работен ден след изтичането на срока за подаване на предложенията отбелязан в публичната покана от 09:00 часа в сградата на Общинска администрация – Годеч, ет. 2, малката зала;