Обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет „ Изготвяне на техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Годеч”

На основание чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от изготвяне на техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Годеч и Решение № 145/01.04.2013 г. на кмета на община Годеч,

 Община Годеч обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет Изготвяне на техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Годеч”при следните условия :

1.Срок за подаване на офертите – 09.04.2013г. до 17.00ч. в деловодството на Общинска администрация –гр. Годеч, пл.”Свобода”№1;

2.Прогнозна стойност : 5000 лв.без вкл. ДДС;

3.Количество и обем: Целта на заданието е да осигури основа за проектиране на Общ Устройствен План на Община Годеч като включва в себе си :

-опорен план по чл. 125 от ЗУТ

-обоснование на необходимостта от изработването на плана /да съдържа изисквания относно териториалния му обхват, сроковете и етапите за изработване/.

- Опорният план да се изработи в мащаба на ОУП и да съдържа основни кадастрални и специализирани данни за територията.

- Заданието да се съобрази с предвижданията на заварените подробни устройствени планове, процедирани в момента и одобрени до датата на издаването на разрешението по чл. 124.

- Заданието да предвиди и съобрази с нормативните на опазване на околната среда и на човешкото здраве, опазване на земеделски, горски и защитени територии и защитени зони.

- Заданието да се придружава от необходимата информация за съществуващото положение и за действащите за съответната територия концепции и схеми за пространствено развитие и устройствени планове.

4.Изисквания към изпълнението на услугата:Всеки участник в процедурата трябва да представи :

4.1. Заверено копие от документа за регистрация или единен идентификационнен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

4.2. декларация за липса на обстоятелства съгласно чл.47, ал.1 ,т.1 от ЗОП ;

4.3.декларация за липса на обстоятелства съгласно чл.47, ал. 5 от ЗОП ;

4.4.декларация за липса на обстоятелства съгласно чл.47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т.1, т. 3 и т. 4 и ал. 5 т. 2 от ЗОП ;

Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, всички изброени изисквания се прилагат и за подизпълнителите;

4.5. Информация за общия оборот от услугите предмет на поръчката, за последните три години за 2010 г., 2011 г. и 2012 г в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

4.6.годишен финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

4.7. Заверено копие от валидна към датата на подаване на офертата застраховка професионална отговорност в проектирането.

4.8. Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години, , включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;

4.9.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на кандидата или участника на лицата, които отговарят за извършването на услугата

Минимални изисквания:

             1. Изпълнителя да има специалност „Градоустройство“ или „Архитектура“.

В случай, че участникът участва като обединение (консорциум и др.), на изброеното минимално изискване трябва да отговаря обединението/консорциума като цяло.

4.10. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка в размер на 3 (три) на сто от стойността на поръчката без ДДС, срокът на действието й следва да надвишава с един месец срока на действие на договора.

Изброените документи по т.1 ,2,3 и 4 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението,а документите по останалите точки се представят от името на обединението;

Ако участник е установен в друга държава, следва да представи декларация или удостоверение за наличието на горните обстоятелства от компетентните органи, съгласно националния му закон. Ако участник е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, за удостоверяване на горните обстоятелства следва да представи еквивалентни документи за регистрация, издадени от държавата, в която е установен, съгласно нормата на чл. 49, ал. 3 от ЗОП.

5. Показатели за избор: най-ниска цена

6. Място на изпълнение: Община Годеч ;

7.Документация за участие може да бъде получена от центъра за административно обслужване в сградата на Община Годеч , етаж 1, всеки работен ден от 9,00 часа до 17,00 часа до посочения краен срок в публичната покана или да бъде изтеглена от приложенията по долу.