Открита процедура по ЗОП за възлагане на ОП с предмет „ … СМР … по проект „Подобряване на здравното обслужване в общ. Годеч чрез изграждане на … ” - Договор за БФП № ВG161PO001/4.1-05/2011/011, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

                   Документация за открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на СМР на обекти в проекта „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център” във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/4.1-05/2011/011, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.

 

изтеглете:  РЕШЕНИЕ  за публикуване 

изтеглете:  ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

изтеглете:  УКАЗАНИЯ

изтеглете:  РЕШЕНИЕ за ПРОМЯНА

 изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 1 

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 2

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 3

изтеглете:  УТОЧНЕНИЕ 

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 4

изтеглете:  РАЗЯСНЕНИЕ по зададени въпроси - 5

УВЕДОМЛЕНИЕ за отваряне на ценови оферти