ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Към цялата документация

публична покана с ID 9040992                                                                             публикувано на: 21.04.2015

ПРЕДМЕТ: 

 

Осигуряване на публичност   по проект ,,Подобряване на енергийната ефективност на административна сграда – публична общинска собственост - находяща се в недвижим имот – УПИ ІІ – за обществено обслужване в кв. 138 по плана на гр. Годеч, с площ от 2980 кв.м. с построена двуетажна масивна сграда със сутерен с кадастрален № 960 със ЗП 663 кв.м. 

1. Покана в АОП  

2. Документация за участие

3. Образци на документи 

4. Проект на Договор

5. Техническо задание