ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

дата на публикуване:
  26.06.2013

Изтеглете:  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изтеглете:  УКАЗАНИЯ

Изтеглете:  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Изтеглете:  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на Община Годеч"

Община Годеч, област Софийска, с административен адрес в гр. Годеч, пл.„Свобода”№1, тел.:072922300, факс:072923513, интернет адрес: www.godech.bg, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в изпълнение на Заповед №306/25.06.2013г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет „Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на община Годеч" в изпълнение на проект: "Повишаване на квалификацията на човешките ресурси в община Годеч", Договор №А12-22-30/23.04.2013г. по схема за финансиране по приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация" на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд при следните условия:

дата на публикуване:
  21.06.2013 
        

Изтеглете:  РЕШЕНИЕ за публикуване

Изтеглете:  ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

Изтеглете:  ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие

               

                                              Решение № 299 /21.06.2013г. на

                                     КМЕТА на ОБЩИНА ГОДЕЧ

                     Андрей Андреев

  

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Система за събиране и извозване на битовите отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч (Доставка на специализиран автомобил съоръжен със система за пресоване на събираните битови   отпадъци и тяхното извозване)

  

 2013 г., гр. Годеч

ДО   „ДАРИС-МС" ЕООД

ДО  „ЕЛПАК ЛИЗИНГ" ЕООД

ДО   „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал. З от ЗОП и във връзка с открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на медицинска апаратура по проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център", финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ВС161РО001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали" компонент 2 „Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове" по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г."",

Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти ще се състои на 12.06.2013г. от 10:00 часа в Малката заседателна зала на община Годеч.

Право да присъстват на отварянето на ценовите оферти имат участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

дата на публикуване:
23.05.2013 г

Изтеглете:  РЕШЕНИЕ за публикуване

Изтеглете:  ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

Изтеглете:  ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие

дата на публикуване:
26.04.2013 г.

Изтеглете: РЕШЕНИЕ за публикуване

Изтеглете: ОБЯВЛЕНИЕ за публикуване

Изтеглете: ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие