Текущи процедури

Уточнения към обществена поръчка с предмет: Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ „Христо Ботев” и 2) ОДЗ „Юрий Гагарин” - гр.Годеч

ИЗТЕГЛЕТЕ :   МОДЕЛ - НУ "Хр. Ботев"

ИЗТЕГЛЕТЕ :   МОДЕЛ 11 - НУ "Хр. Ботев"

Решение за удължаване на срок за получаване на оферти

РЕШЕНИЕ за удължаване на срока за получаване на оферти в обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ"Христо Ботев" гр.Годеч 2) ОДЗ"Юрий Гагарин" гр.Годеч"