Текущи процедури

Постъпили въпроси по документация за Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на общинската образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност: 1) НУ „Христо Ботев” и 2) ОДЗ „Юрий Гагарин” - гр.Годеч-2

Въпроси, отговори и пояснения :       Вижте в прикачения файл.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на Община Годеч"

дата на публикуване:
  26.06.2013

Изтеглете:  ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Изтеглете:  УКАЗАНИЯ

Изтеглете:  ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Изтеглете:  МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА с предмет "Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на Община Годеч"

Община Годеч, област Софийска, с административен адрес в гр. Годеч, пл.„Свобода”№1, тел.:072922300, факс:072923513, интернет адрес: www.godech.bg, e-mail:Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. в изпълнение на Заповед №306/25.06.2013г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл.101а – чл.101б, във връзка с чл. 14, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), отправя покана до всички заинтересовани лица за представяне на оферта за изпълнение на услуга с предмет „Провеждане на обучения на служителите от общинската администрация на община Годеч" в изпълнение на проект: "Повишаване на квалификацията на човешките ресурси в община Годеч", Договор №А12-22-30/23.04.2013г. по схема за финансиране по приоритетна ос ІІ "Управление на човешките ресурси", Подприоритет 2.2. "Компетентна и ефективна държавна администрация" на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, съфинансирана от Европейския социален фонд при следните условия:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Система за събиране и извозване на битовите отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч "

дата на публикуване:
  21.06.2013 
        

Изтеглете:  РЕШЕНИЕ за публикуване

Изтеглете:  ОБЯВЛЕНИЕ за обществена поръчка

Изтеглете:  ДОКУМЕНТАЦИЯ за участие

               

                                              Решение № 299 /21.06.2013г. на

                                     КМЕТА на ОБЩИНА ГОДЕЧ

                     Андрей Андреев

  

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Система за събиране и извозване на битовите отпадъци чрез нова високоефективна техника и съоръжения за поддържане на чистотата на територията на община Годеч (Доставка на специализиран автомобил съоръжен със система за пресоване на събираните битови   отпадъци и тяхното извозване)

  

 2013 г., гр. Годеч