ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от от строителен надзор при извършване на СМР на обекти в проекта „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център” във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/4.1-05/2011/011, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г. и Заповед № 201/17.04.2013 г. на кмета на община Годеч,

Община Годеч обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти в проекта „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център” във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/4.1-05/2011/011, финансиран от ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”при следните условия :

изтеглете: ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

изтеглете: Д ОКУМЕНТИ 

Постъпили въпроси по документация за Oткрита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на медицинска апаратура по проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център"

На основание чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от доставка на контейнери тип „Бобър”1,1 м3 за сметосъбиране на битови отпадъци и Решение № 146/01.04.2013 г. на кмета на община Годеч,

 Община Годеч обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет Доставка на нови контейнери за битови отпадъци тип "Бобър" (метални) -1,1 м3;при следните условия :

На основание чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки и необходимостта от изготвяне на техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Годеч и Решение № 145/01.04.2013 г. на кмета на община Годеч,

 Община Годеч обявява обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осем „а” от ЗОП с предмет Изготвяне на техническо задание за изработване на общ устройствен план на Община Годеч”при следните условия :

       Документация за открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и монтаж на медицинска апаратура по проект „Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център" във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № ВG161PO001/4.1-05/2011/011,  финансиран по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареали" компонент 2 „Болници за активно лечение, които ще бъдат обособени в медицински центрове” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г.”

 

изтеглете: РЕШЕНИЕ за публикуване.

изтеглете: ОБЯВЛЕНИЕ за Обществена поръчка

изтеглете: ДОКУМЕНТАЦИЯ 

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ по поставени въпроси

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 1 по поставени въпроси

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 2 по поставени въпроси

изтеглете: НОВО приложение 2А

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 3 по поставени въпроси

 

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 4 по поставени въпроси

 

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 5 по поставени въпроси

изтеглете: РАЗЯСНЕНИЯ - 6 по поставени въпроси