ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

Открита процедура                                   

ПРЕДМЕТ:

„ Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II – етап 1, етап 6, етап 8 и етап 9 ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 24.08.2018 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 27.08.2018 г.

Решение - ID 857946       
Обявление - ID 857954    
Работен проект                
Образци за изтегляне      
Документация за участие 
Технически спецификации  
Проект за Договор 1         
Проект за Договор 2         
МЕТОДИКА                        
еЕЕДОП

Към цялата документация

Пазарни  консултации по реда на  чл.44  от ЗОП                                             

Проект:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч“

Срок за подаване на оферти:    11.07.2018 г., 17:00 часа

Покана за пазарни консултации  
Технически спецификации         
Количествена сметка 

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:
" Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч  "

Срок за подаване на оферти:    31.07.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:              01.08.2018  г., 11:00 часа

Обявление - ID 855067      
Решение - ID 855065          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Проект - документация      
Договор - проект                
Технически спецификации 
Методика за оценка           
еЕЕДОП

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:

" Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч ”

Срок за подаване на оферти:  02.07.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           03.07.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП   
Решение - АОП   
Образци за изтегляне 
Документация за участие  
Договор - проект 
Технически спецификации 
Методика за оценка
еЕЕДОП

Към цялата документация

Публично състезание                                               

ПРЕДМЕТ:
"Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане по проект: „Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч"

Срок за подаване на оферти:  25.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:            28.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП              -  04 Май 2018
Решение - АОП                  -  04 Май 2018
Образци за изтегляне        -  04 Май 2018
Документация за участие  -  04 Май 2018
Договор - проект                 -  04 Май 2018
Технически спецификации04 Май 2018
еЕЕДОП                               - 04 Май 2018