Текущи процедури

Процедура - 083-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„ Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2020 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 21.10.2019 г.
Срок за отваряне на отваряне на офертите: 11:00 часа на 22.10.2019 г.

Решение  
Обявление  
Образци за изтегляне 
Документация за участие
Технически спецификации
Проект за Договор  
МЕТОДИКА 
еЕЕДОП

Процедура - 082-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ:
„ Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 12 ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.08.2019 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 06.08.2019 г.

Решение -          
Обявление -     
Работен проект   
Образци за изтегляне 
Документация за участие 
Технически спецификации 
Проект за Договор
МЕТОДИКА  

Процедура - 081-19 - публикуване

Към цялата документация

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ                                                                                

ПРЕДМЕТ: «Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите»

Срок за получаване на оферти : 11:00 часа на 10. 07.2019 г..
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 10. 07.2019 г.

Решение за откриване
Покана за договаряне   
Технически спецификации
Образци за изтегляне  
Проект за Договор   
еЕЕДОП 

Процедура - 080-19 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП

Проект:  „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II -етап 12”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 19.04.2019 г.

Покана за пазарни консултации 
Технически спецификации  
Образци за изтегляне 

Процедура - 079-19 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 17.04.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 18.04.2019 г.

Обявление    
Решение     
Проект - документация  
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации 
МЕТОДИКА   
Проект за Договор  
еЕЕДОП