Текущи процедури

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч, Община Годеч”
Забележки:
Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва:
   Обособена позиция № 1: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ част II - етап 12“
   Обособена позиция № 2: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35““
   Обособена позиция № 3: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП II -  ул. „Зли Дол“ от о.т. 75 до о.т. 81““
   Обособена позиция № 4: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП III - ул. „Зли Дол“ от о.т. 81 до о.т. 110““

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 16.04.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 17.04.2019 г.

Обявление                        
Решение      
Проект - документация 
Образци за изтегляне    
Документация за участие   
Технически спецификации  
МЕТОДИКА                         
Проект за Договор    
еЕЕДОП       

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП
Проект:  „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч, Община Годеч”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 22.03.2019 г.

Покана за пазарни консултации  
Технически спецификации
Ценово предложение

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП
Проект
„СМР на обект  реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч, а именно: - ул. Христо Смирненски от о.т. 71 до о.т. 35”
Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 18.03.2019 г.
Покана за пазарни консултации 
Технически спецификации
Образци за изтегляне 

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Рехабилитация на уличната мрежа на град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 29.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 01.04.2019 г.

Обявление   
Решение       
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации  
МЕТОДИКА                    
Проект за Договор 1     
Проект за Договор 2      
еЕЕДОП                             

Към цялата документация

Oбществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти 

ПРЕДМЕТ:
„Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 05.03.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 06.03.2019 г.

Обява   
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Проект за Договор