ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

Пряко договаряне    

ПРЕДМЕТ:

"  Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите "

Срок за подаване на оферти:  04.05.2018 г., 11:00 часа
Отваряне на офертите:            04.05.2018 г., 11:30 часа

Покана за участие            
Решение - АОП                 
Образци за изтегляне      
Договор - проект               
Техническа спецификация
еЕЕДОП                             

:

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:

" Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч ”

Срок за подаване на оферти:  02.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           03.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП
Решение - АОП
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор - проект
Технически спецификации
Методика за оценка
еЕЕДОП  Към цялата документация

Пряко договаряне    

ПРЕДМЕТ:

 "Упражняване на авторски надзор по всички проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14  по плана на гр. Годеч "

Срок за подаване на оферти:  23.04.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           24.04.2018 г., 11:00 часа

Покана за участие
Решение - АОП
Образци за изтегляне
Договор - проект
Технически спецификации 
еЕЕДОП 

Към цялата документация

Публично състезание

ПРЕДМЕТ:

 " Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч”

Срок за подаване на оферти:  08.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           09.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП                    
Решение - АОП
                  
Образци за изтегляне        
Документация за участие   
Договор - проект               
Технически спецификации
Проект - документи           
Методика за оценка           
еЕЕДОП                             

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Oбява за събиране на оферти
                           

ПРЕДМЕТ: " Подобряване на материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч, чрез ремонт на покрива на топлата връзка между сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” и сградата на физкултурен салон, финансирано по Национална програма за оптимизация на училищната мрежа ”

Срок за подаване на оферти: 21.03.2018г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:          22.03.2018г., 11:00 часа

Обява – АОП
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор - проект