Текущи процедури

Процедура - 068-18 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:
„ Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч ”

Забележки:
Настоящата обществена поръчка има обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч“, част  II – етап 1, етап 6, етап 8, етап 9“.
Обособена позиция № 2: Строителен надзор на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175"

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 28.09.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:        11:00 часа на 01.10.2018 г.

Решение - АОП
Обявление - АОП 
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации
Методика
Проект за Договор 1
Проект за Договор 2 
еЕЕДОП  

Процедура - 067-18 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание

ПРЕДМЕТ:
СМР на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” – етап 1, етап 2 и етап 3 "

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 13.09.2018 г.
Срок за отваряне на офертите:         11:00 часа на 14.09.2018 г.

Решение - ID 863300
Обявление - ID 863302
Работен проект
Образци за изтегляне
Документация за участие
Технически спецификации
Проект за Договор
МЕТОДИКА
еЕЕДОП                             

Процедура - 066-18 - публикуване

Към цялата документация

Открита процедура                                   

ПРЕДМЕТ:

„ Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II – етап 1, етап 6, етап 8 и етап 9 ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 24.08.2018 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 27.08.2018 г.

Решение - ID 857946       
Обявление - ID 857954    
Работен проект                
Образци за изтегляне      
Документация за участие 
Технически спецификации  
Проект за Договор 1         
Проект за Договор 2         
МЕТОДИКА                        
еЕЕДОП

Процедура - 065-18 - публикуване

Към цялата документация

Пазарни  консултации по реда на  чл.44  от ЗОП                                             

Проект:
„Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров“, находящо се в УПИ I – за училище, кв.64 по плана на град Годеч“

Срок за подаване на оферти:    11.07.2018 г., 17:00 часа

Покана за пазарни консултации  
Технически спецификации         
Количествена сметка 

Процедура - 064-18 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:
" Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч  "

Срок за подаване на оферти:    31.07.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:              01.08.2018  г., 11:00 часа

Обявление - ID 855067      
Решение - ID 855065          
Образци за изтегляне        
Документация за участие  
Проект - документация      
Договор - проект                
Технически спецификации 
Методика за оценка           
еЕЕДОП