ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ  ЗОП

ЗА ПРОЕКТ: „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч”

Срок за подаване на оферти : 28.07.2017г.

Пазарно проучване 
Техн. спецификации оборудване 

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти                                               

 ПРЕДМЕТ: „Подобряване на материално-техническата база в училищата в град Годеч”
Забележки: обществена поръчка включваща две обособени позиции:
1.Обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч”;
2. Обособена позиция № 2 „Подобряване на материално-техническата база на НУ ”Христо Ботев” в град Годеч чрез извършване на строително-ремонтни работи”  

Kраен срок за подаване на оферти:    17.00 часа на 04.08.2017г.
Срок за отваряне на офертите:           11:00 часа на 07.08.2017г.

1. Обява АОП   
2. Документация за участие  
3. Образци на документи  
4. Договор об.п.1 - проект  
5. Договор об.п.2 - проект  

Към цялата документация

Открита Процедура                                               публикувано на: 14.07.2017г.

ПРЕДМЕТ: „ Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”-VІ етап

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.08.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 21.08.2017г.

Решение - АОП 
Обявление - ID 796195
Работен проект
Образци за изтегляне 
Документация за участие
====================================

Към цялата документация

 

Публично състезание                                                            публикувано на: 07.06.2017г.
Процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП.

ПРЕДМЕТ:
„ Доставка на хранителни продукти  за проект „Осигуряване на топъл обяд в община Годеч” ”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  28.06.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  29.06.2017г.

Решение - ID 790652 
Обявление - ID 790653
Договор - проект

Образци за изтегляне
Документация за участие

==========================================================

Към цялата документация

Процедура за откриване на обществена поръчка
Пряко договаряне - ID 774504

ПРЕДМЕТ:

„Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите”

1. Решение АОП 
2. Покана
3. Договор - проект
4. Образци за изтегляне