ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.44  ОТ ЗОП

публикувано на: 21 Септември 2016

ЗА ПРОЕКТ: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища:  SFO3134 с дължина 1,8 км, (SFO3132 /Туден-Разбоище/ - ІІІ-813, т.е. от о.т. 24 до о.т. 162 по плана на с.Туден); SFO1122 с дължина 9,0 км, (/ІІІ - 8132 / - Ропот - Голеш - Връдловци – Станинци /SFO3203 /, т.е. от о.т. 26 по плана на с. Ропот до с. Станинци) и SFO2124 с дължина 3,5 км. (/II - 81, Бучин проход - Гинци/ - Бракьовци, т.е. от  републикански път ІІ-81 до о.т. 106 по плана на с.Бракьовци) "

1. Пазарно проучване 

2. Обяснителна записка 

3. Детайли оптика 

4. Техническа спецификация, Количествена сметка, Оптика

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ СЪГЛАСНО ЧЛ.44  ОТ ЗОП

публикувано на: 20 Септември 2016

ЗА ПРОЕКТ: „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч”

3апитване за оферта

 

Към цялата документация

НЧ-3 --- Обявление по наредба 2 от МЗХ --- 17.09.2016

Забележки:  Възложител e Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899” – гр. Годеч

ПРЕДМЕТ: За изпълнение на проект: "Обзавеждане на НЧ "Н.Й.Вапцаров - 1899" гр. Годеч"

Покана за предварителна пазарна консултация съгласно ЗОП

Към цялата документация

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП

публикувано на: 17 Септември 2016.

ПРЕДМЕТ:

„Упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР и изготвяне на доклад за оценка за съответствие в инвестиционното проектиране на работен проект за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч””

1. Обява 

2. Документация за участие 

3. Образци на документи 

4. Проект на договор 

5. Технически спецификации

Към цялата документация

 

Обява за събиране на оферти за обществена поръчка по реда на чл. 187, ал. 1 от от ЗОП

публикувано на: 31 Август 2016

ПРЕДМЕТ:

„Специализиран превоз на деца и ученици до 16 - годишна възраст по установени маршрути до учебните заведения на територията на община Годеч”

1. Обява

2. Документация за участие

3. Образци на документи

4. Проект на договор

5. Маршрутно разписание

6. Технически спецификации