ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедуриКъм цялата документация

Пряко договаряне    

ПРЕДМЕТ:

 "Упражняване на авторски надзор по всички проектни части при изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II -  за детско заведение, кв. 14  по плана на гр. Годеч "

Срок за подаване на оферти:  23.04.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           24.04.2018 г., 11:00 часа

Покана за участие
Решение - АОП
Образци за изтегляне
Договор - проект
Технически спецификации 
еЕЕДОП 

Към цялата документация

Публично състезание

ПРЕДМЕТ:

 " Изпълнение на строителни и монтажни работи за ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин", находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч”

Срок за подаване на оферти:  08.05.2018 г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:           09.05.2018 г., 11:00 часа

Обявление – АОП                    
Решение - АОП
                  
Образци за изтегляне        
Документация за участие   
Договор - проект               
Технически спецификации
Проект - документи           
Методика за оценка           
еЕЕДОП                             

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Oбява за събиране на оферти
                           

ПРЕДМЕТ: " Подобряване на материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч, чрез ремонт на покрива на топлата връзка между сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” и сградата на физкултурен салон, финансирано по Национална програма за оптимизация на училищната мрежа ”

Срок за подаване на оферти: 21.03.2018г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:          22.03.2018г., 11:00 часа

Обява – АОП
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор - проект

Към цялата документация

Обява за събиране на оферти                                  

ПРЕДМЕТ: "Доставка на горива за автомобилите и машините, собственост на Община Годеч”
Забележки: доставката на течните горива е обособена в три позиции

Срок за подаване на оферти: 08.02.2018г., 17:00 часа
Отваряне на офертите:  09.02.2018г., 14:00 часа

Обява – АОП 
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор - проект 

Към цялата документация

Публично състезание                                               

ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч и „Домашен социален патронаж” към Община Годеч през 2018 г.”

Забележки: Предметът на настоящата поръчка включва двадесет и четири  обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  01.12.2017г. 
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  04.12.2017г.

Решение - ID 814348 
Обявление – ID 814350 
Образци за изтегляне
Документация за участие
Договор-1 проект
Договор-2 проект