ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ                                                                                

ПРЕДМЕТ: «Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите»

Срок за получаване на оферти : 11:00 часа на 10. 07.2019 г..
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 10. 07.2019 г.

Решение за откриване
Покана за договаряне   
Технически спецификации
Образци за изтегляне  
Проект за Договор   
еЕЕДОП 

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП

Проект:  „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр.Годеч, част II -етап 12”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 19.04.2019 г.

Покана за пазарни консултации 
Технически спецификации  
Образци за изтегляне 

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 17.04.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 18.04.2019 г.

Обявление    
Решение     
Проект - документация  
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации 
МЕТОДИКА   
Проект за Договор  
еЕЕДОП    

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

ПРЕДМЕТ: „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч, Община Годеч”
Забележки:
Поръчката е разделена на четири обособени позиции, както следва:
   Обособена позиция № 1: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и  частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ част II - етап 12“
   Обособена позиция № 2: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП I - ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 71 до о.т. 35““
   Обособена позиция № 3: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП II -  ул. „Зли Дол“ от о.т. 75 до о.т. 81““
   Обособена позиция № 4: „Строителен надзор на обект „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП III - ул. „Зли Дол“ от о.т. 81 до о.т. 110““

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 16.04.2019 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 17.04.2019 г.

Обявление                        
Решение      
Проект - документация 
Образци за изтегляне    
Документация за участие   
Технически спецификации  
МЕТОДИКА                         
Проект за Договор    
еЕЕДОП       

Към цялата документация

ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП
Проект:  „Упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителни обекти в град Годеч, Община Годеч”

Срок за подаване на оферти : 17:00 часа на 22.03.2019 г.

Покана за пазарни консултации  
Технически спецификации
Ценово предложение