Текущи процедури

Процедура - 053-17 от 18.10.2017 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти                                                  

 ПРЕДМЕТ: „Подобряване на материално-техническата база на СУ ”Проф. д-р Асен Златаров” град Годеч"

Забележки: поръчката включва две обособени позиции, както следва:

1.Обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес ул. „Акад. Игнат Емануилов” №1, гр. Годеч”;

2. Обособена позиция № 2 „Подобряване на материално-техническата база на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч с адрес ул. „Асен Златаров” №8, гр. Годеч, чрез извършване на строително-ремонтни работи”

Kраен срок за подаване на оферти:    17.00 часа на 02.11.2017г.
Срок за отваряне на офертите:           11:00 часа на 03.11.2017г.

Обява АОП
Договор об.поз 1
Договор об.поз 2
Образци за изтегляне
Документация за участие

Процедура - 052-17 от 28.09.2017 - публикуване

Към цялата документация

Публично състезание                                              

ПРЕДМЕТ:

„Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2018 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на  19.10.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на  20.10.2017г.

Решение - ID 807313 
Обявление - ID 807294 
Договор проект 
Образци за изтегляне 
Документация за участие

Процедура - 050-17 от 19.07.2017 - публикуване

Към цялата документация

ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ  ЗОП

ЗА ПРОЕКТ: „Ремонт и преустройство на ДГ „Юрий Гагарин” – находяща се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч, община Годеч”

Срок за подаване на оферти : 28.07.2017г.

Пазарно проучване 
Техн. спецификации оборудване 

Процедура - 049-17 от 19.07.2017 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Обява за събиране на оферти                                               

 ПРЕДМЕТ: „Подобряване на материално-техническата база в училищата в град Годеч”
Забележки: обществена поръчка включваща две обособени позиции:
1.Обособена позиция № 1 „Подмяна на отоплителна инсталация в сградата на СУ „Проф. д-р Асен Златаров” в град Годеч”;
2. Обособена позиция № 2 „Подобряване на материално-техническата база на НУ ”Христо Ботев” в град Годеч чрез извършване на строително-ремонтни работи”  

Kраен срок за подаване на оферти:    17.00 часа на 04.08.2017г.
Срок за отваряне на офертите:           11:00 часа на 07.08.2017г.

1. Обява АОП   
2. Документация за участие  
3. Образци на документи  
4. Договор об.п.1 - проект  
5. Договор об.п.2 - проект  

Процедура - 048-17 от 14.07.2017 - публикуване

Към цялата документация

Открита Процедура                                               публикувано на: 14.07.2017г.

ПРЕДМЕТ: „ Строителство на обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”-VІ етап

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 18.08.2017г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 21.08.2017г.

Решение - АОП 
Обявление - ID 796195
Работен проект
Образци за изтегляне 
Документация за участие
====================================