ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи процедури

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725635                                  публикувано на: 05.04.2016

ПРЕДМЕТ: Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, управление и отчитане на проект „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на училище “Проф. Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч”, проект “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” и проект „Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч”, финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане

 

1. Обявление в АОП-725635                          

2. Решение АОП-725633                               

3. Документация и образци                         

4. Приложения                                             

5. Техническа спецификация                       

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725622                                  публикувано на: 05.04.2016

 

ПРЕДМЕТ:
"Избор на проектант за изготвяне на технически проект „Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Гинци, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1. Обявление в АОП-725622                        

2. Решение АОП-725619                               

3. Документация и образци                         

4. Приложения                                              

5. Техническо задание                                 

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725595                                                           публикувано на: 05 Април 2016

ПРЕДМЕТ:
   "Избор на проектант за изготвяне на технически проект “Рехабилитация, преустройство и ремонт на водопреносните съоръжения и водопроводната мрежа на село Шума, община Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проект финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1.Обявление в АОП-725595                      

2. Решение АОП-725589                            

3. Документация и образци                       

4. Приложения                                          

5. Техническо задание                               

Към цялата документация

Открита процедура  с ID 725582                                                           публикувано на: 05 Април 2016

ПРЕДМЕТ:   

"Избор на проектант за изготвяне на технически проекти: „Ремонт и преустройство на Начално училище “Христо Ботев”, находящо се в УПИ I-за училище, кв.38 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на училище “Проф. Асен Златаров, находящо се в УПИ I-за училище, кв.64 по плана на гр.Годеч”, проект “Ремонт и преустройство на ОДЗ “Юрий Гагарин”, находящо се в УПИ II-за детско заведение, кв.14 по плана на гр.Годеч” за кандидатстване на Община Годеч с проекти финансирани от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г.”

 

1. Обявление в АОП-725582            

2. Решение АОП - 725581                    

3. Документация и образци                 

4. Приложения                                     

5. Техническо задание - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА УЧИЛИЩЕ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ"          

6. Техническо задание - РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”            

7. Техническо задание - РЕМОНТ И  ПРЕУСТРОЙСТВО НА ОДЗ „ЮРИЙ ГАГАРИН"                                                    

Към цялата документация

Публична покана  с ID 9052045                                                          публикувано на: 04 Април 2016

ПРЕДМЕТ:  
“ Избор на изпълнител за изготвяне на Работни инвестиционни проекти за обекти на територията на община Годеч, както следва:
Обект 1: „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SFO3134 - / SFO3132,Туден-Разбоище/ - III-813    с дължина - 1,8 км”;
Обект 2: „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SFO1122 -  III-8132 – Ропот-Връдловци-Станинци  с дължина – 9,0  км”;
Обект 3: „Реконструкция и рехабилитация на  общински път SFO2124 -  II-81 – Бучин проход – Гинци – Бракьовци  с дължина – 3,5  км”. ”

1. Покана в АОП - 9052045            

2. Заглавна страница                     

3. Документация за участие            

4. Задание SFO1122                 

5. Задание SFO2124                 

5. Задание SFO3134                

7. Образци на документи        

8. Методика за оценка