Съобщения

       През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.
       Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633  забранява редица търговски практики.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/index.html
В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други  доставчици на селскостопански и хранителни продукти  да попълнят анкетата.
Анкетата е достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs- (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.
След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес:  https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/
==============================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

          Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 08.02.2023година от 17,30 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

      1. Разглеждане Предложения с вх.№152/ 23.11.2022г.и вх.№ 24 / 06.02.2023 г. от общински съветници относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 08.02.2023 г. от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч. 
 

            Председател на ОбС – Годеч
           Мария Владимирова 
06.02.2023 г.

==============================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
 2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О  Б  Я  В  А

      Във връзка с предложение на Кмета на Община Годеч и взето Решение на Общински съвет – Годеч по протокол №1 от 31.01.2023 г., по повод обявен прием на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап I“, по подмярка „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ от Национален план за възстановяване и устойчивост, Община Годеч събира оферти за изпълнение на дейности, както следва:
1. „Архитектурно заснемане на 13 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Годеч“.
2. „Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ, изготвяне на технически паспорт на 13 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Годеч“.
*след техническото обследване на сградите е необходимо да се изготви и представи за всяка от сградите Обобщена КСС по окрупнени показатели
3. „Изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергийно спестяващи мерки (ЕСМ) в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на 13 броя многофамилни жилищни сгради в гр. Годеч“.

Обектите, по отношение на които ще бъдат реализирани гореизброените дейности,  се намират в град Годеч и са със следните технически показатели:

Наименование на сграда / адрес                                               РЗП  / м2                                         
БЛОК 1, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 1                                1449,74
БЛОК 2, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 2                              1449,74
БЛОК 3, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 3                              1444,40
БЛОК 4, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 4                             1444,40
БЛОК 5, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 5                              1204,39
БЛОК 6, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 6                               784,48
БЛОК 7, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 7                              1444,40
БЛОК 8, ВХОД А И ВХОД Б, гр. Годеч, ул. "Н.Й.Вапцаров" № 8                             1595,24
БЛОК 9, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл. 9                                                           952,40
БЛОК 9, ВХОД А И ВХОД Б, гр. Годеч, ул. "Г.С.Раковски" , бл.9 вх. А и Б              2194,76
БЛОК ЗАВОД КОМ, 3 входа, гр. Годеч, ул. "Игнат Емануилов"                           2492,80
БЛОК ЗАВОД МАГНИТ - 2 ВХОДА, гр. Годеч, ул. "Ал.Стамболийски" № 9          2693,02
БЛОК МИНА СТАНИНЦИ- 2 входа, гр. Годеч, ул. "Ал.Стамболийски" № 7          1876,58

Договорите по всяка от гореупоменатите дейности, ще се сключват по реда чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП.

Във връзка с гореизложеното и в случай, че Вие сте заинтересовани от настоящата обява, моля да представите оферта, която да съдържа:
   -   ценово предложение в лева без ДДС и с включен ДДС;
-     срок за изпълнение на дейността;
 -    срок на валидност на офертата;

       Изготвената от Вас оферта да се изпрати на електронната поща на Община Годеч -  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или да се входира в деловодството на Община Годеч с адрес град Годеч, пл. „Свобода“ №1  до  17:00 ч. на 07.02.2023 г. включително.

Лице за контакт – инж. Ангел Ангелов, тел. 0899911259

Вижте  цялата ОБЯВА --  ТУК

==================================================================

ЗАПОВЕД  №  КР-81
гр. Годеч, 08.12.2022 год.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ, във връзка с чл.134, ал.1, т.1 и § 8, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-В-217/08.09.2022 г.  ...
... ... ...
Вижте ТУК:


=====================================================

Извадка от Неофициален раздел бр.7 от 24.01.2023 г. на ДВ

      74. – Община Годеч на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 105 от протокол № 15 от 23.12.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч в кв. 120, 120а и 128, както следва: изменя се регулацията на улица с о. т. № 394, 396, 396а; изменя се регулацията на УПИ с № VIII-1476 и VII-1475 в кв. 120; изменя се регулацията на УПИ с № I-1473 в кв. 120а; изменя се регулацията на УПИ с № I-1562 и II-1563 в кв. 128. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.

376
==========================================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 31.01.2023 година от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.Представяне Отчет с вх.№ (08-00-113/24.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 2 / 16.01.2023 г. (08-00-53/ 16.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Кандидатстване по процедура за енергийно обновяване на жилищния фонд по националния план за възстановяване и устойчивост за подпомагане на гражданите, чрез финансиране със собствени средства на Община Годеч изготвянето на обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда, обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/ 24.01.2023 г. (08-00-115 / 24.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 159/ 16.12.2022 г. (08-00-1598 / 16.12.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Сключване на договор с ПУДООС за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за реализация на техническата рекултивация на проект: „Рекултивация на депо с прекратена експлоатация, находящо се в землището на село Разбоище в имоти с № 001234 и №001192.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/23.01.2023г. (08-00-101 / 23.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 6 / 23.01.2023г. (08-00-100/ 23.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 12 / 23.01.2023 г. (08-00-106 / 23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13 / 24.01.2023 г. (08-00-112 / 24.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени с процентното увеличение на минималната работна заплата за страната на отдадените под наем общински имоти и терени на територията на община Годеч през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 14 / 24.01.2023 г. (08-00-114 / 24.01.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Поименен списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 4 / 20.01.2023 г. (08-00-98 / 20.01.2023 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2023/2024 г. на територията на община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

11. Разглеждане Предложение с вх.№ 5 / 20.01.2023 г. (08-00-99 / 20.01.2023 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 година.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                  ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

12. Разглеждане Предложение с вх.№ 8 / 23.01.2023 г. (08-00-102 / 23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11 / 23.01.2023 г. (08-00-105 / 23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП-план за застрояване на ПИ с идентификатор 15309.41.23 в м.“Балкиница“, гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9 / 23.01.2023г. (08-00-103/23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2022 г. Приемане Общински план за младежта за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

15.  Разглеждане Предложение с вх.№ 10/23.01.2023г. (08-00-104/23.01.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 3/20.01.2023г. (08-00-89 /20.01.2023 г.)от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Отмяна на Решение №85 / 20.10.2022 година.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 152/23.11.2022г. от Тодор Тодоров – общински съветник относно: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

18. Други
18.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.01.2023 г. от 17,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
    
    
Мария Владимирова
             Председател на ОбС – Годеч

24.01.2023 г.

==========================================================================================

 

Подкатегории