Съобщения

 

      На основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, временната комисия за избор на съдебни заседатели, избрана с Решение № 15 / 25.02.2022 г. на Общински съвет – Годеч, публикува списък на допуснатите до изслушване кандидати за съдебни заседатели заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи, както следва:
1. Антоанета Рангелова               Вх.№ 41 / 25.03.2022 г.
2. Антоанета Рангелова               Вх.№ 42 / 25.03.2022 г.
Изслушването на допуснатия до участие кандидат за съдебен заседател ще се проведе на 20.07.2022 г., от 11.00 часа,
 в малката заседателната зала в сградата на Община Годеч, пл. „Свобода” № 1.

Съгласно чл. 68а, ал. 2 от Закона за съдебната власт не по-късно от три работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на Общински съвет – Годеч становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да им бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
              Комисия по избор на кандидати за съдебни заседатели:
Павлина Крумова  /п/
Евелина Лозанова  /п/
Никол Христова /п/


Вижте "ПРОТОКОЛА" -- ТУК:
Вижте "Автобиографии, мотивационни писма и документи на кандидатите"  -- ТУК:
===========================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.06.2022година от 15,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№93/22.06.2022г. (08-00-760/22.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост на Звено „Чистота и озеленяване“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№77/10.06.2022г. (08-00-706/10.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък на капиталовите разходи за 2022 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№94 /23.06.2022 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС-Годеч относно: Приемане на Годишен отчет и баланса на „Медицински център - Годеч” ЕООД за 2021 година.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"

4. Разглеждане на Предложение с вх.№95/23.06.2022г. (08-00-762/23.06.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и даване съгласие за изработване на ПУП – Парцеларен план за осигуряване на трасе за оптичен кабел в землището на с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5. Други
5.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.06.2022 г. от 15,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.   
   
Председател на ОбС – Годеч                      Мария Владимирова /П/
23.06.2022 г.

=========================================================================

ЗАПОВЕД  № РД - 219
гр. Годеч, 20.06.2022 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отбелязване на празника на града „Видовден“ на 25 и 26 юни 2022 г., определен с Решение № 39 от Протокол № 5/05.05.2022 г. на Общински съвет - Годеч
Н А Р Е Ж Д А М:
   I.  Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и  моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 21.06.2022 г. до 12.00 часа на 27.06.2022 г. на паркинг в УПИ I – за Младежки културен дом, кв. 132а по плана на град Годеч.
  II. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 12.00 часа на 24.06.2022 г. до 27.06.2022 г. включително на част от улица „Република“ от о.т. 256 (ул. „Република“ № 8) до о.т. 258 (плодаща пред Ресторант „Нишава“ и Профсъюзния дом).
 III.  Настоящата Заповед не се отнася за автомобили на спешна медицинска помощ, автомобили на МВР, гражданска защита и автомобили, собственост на Община Годеч.
 IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места в центъра на града.
      Копие от заповедта да се връчи на гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /п/  
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
--------------------------------------------------
Вижте
в допълнение и  Заповед № РД-209  от 07.06.2022 г.  --  ТУК:
=============================================================
=============================================================

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

      Областна дирекция „Земеделие” – София област уведомява всички собственици на земеделска и горска техника, че на 12.07.2022 год. от 09:30 до 11:30 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед. На съответната дата следва да се явят собствениците на регистрирани, нерегистрирани и новозакупени  машини. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров
====================================================

4. – Община гр. Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Шума в кв. 3 и 3а (нов), както следва: премахва се УПИ X – административна сграда, поща, младежки дом, фурна и магазин; създава се нова улица с о.т. № 4а, 4б, 15в, 15б, 15а (нови); квартал с № 3 се разделя на два нови квартала с № 3 и 3а; в кв. 3 се изменя регулацията на УПИ с № XI-49 и XII-50, 52; в кв. 3а се образуват нови УПИ I – за магазин, и II – за обществено обслужване. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

3572            Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 17.06.2022 г. на ДВ 
=========================================================

3.   Община гр. Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на махала Молак, гр. Годеч, Софийска област, в кв. 17 и 18, както следва: премахват се УПИ XIV-177, 249 и XVI-182 от кв. 17; премахва се УПИ XII-182 от кв. 18; образуват се нови УПИ с № XIV-177 и XVI-249 в кв. 17, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249; образува се нов УПИ с № XII-249 в кв. 18, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

3571          Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 17.06.2022 г. на ДВ
==============================================================

Подкатегории