ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ПРОГРАМА „СТАРТ НА КАРИЕРАТА“ за заетост през 2020 година
Кандидатстване 01.10-18.10.2019 г.

        Могат да кандидатстват младежи до 29 г. с висше образование без трудов стаж по придобитата специалност, които са  регистрирани в дирекциите „Бюро по труда” или се регистрират в срок от един месец след одобрението им.
Работодателите са публични администрации - централните ведомства (агенции и министерства), включително второстепенните им разпоредители с бюджетни кредити и техните териториални поделения, които са от администрацията на изпълнителната власт. Пълният списък на обявените работни места може да се види на страницата на Агенция по заетостта или в Дирекция „Бюро по труда“
След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от работодатели, регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъдат назначавани на трудово правоотношение за срок от 9 месеца.
          Срок за кандидатстване – до 18.10.2019 г. в бюрото по труда по регистрация или чрез електронно заявление.
Линк към информацията и възможността за електронно заявление: https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/
За място на работа на територията на общините Своге и Годеч са определени следните квоти:                                                   Дирекция „Бюро по труда“ Своге – 1 бр. и филиал Годеч – 1 бр.;
Oбщинска служба „Земеделие“ Своге  – 2 бр.;
Общинска служба „Земеделие“ Годеч – 2 бр.
        За всички работни места няма изискване за определена специалност.
Всеки младеж може да кандидатства за 3 работни места, до 2 при един работодател.  Кандидатстване за общинските и областните администрации – м.декември –януари
=============================================================

До заинтересованите лица и общественост --  Вижте ТУК:

====================================================

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

    Приключи изпълнението на  проект № BG05SFOP001-2.009-0131 „Повишаване гражданското участие в процесите на формулиране, управление и мониторинг на местната политика за развитие на туризма на територията на Община Берковица и Годеч“ по Оперативна програма  „Добро управление“, реализиран от Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ и партньорите Община Берковица и Община Годеч.
    В рамките на проектните дейности бяха разработени модел за гражданско участие в политиката за развитие на туризма в община Берковица и община Годеч с изведени конкретни препоръки  и  механизъм за граждански мониторинг на местната политика по туризъм, основан на информационните технологии – 2 интернет сайта (subsite), като част от сайтовете на общински администрации Берковица и Годеч.
На следните електронни адреси :
 http://www.zaberkovitsa.eu
 http://www.zagodech.eu
всички заинтересовани страни - граждани, бизнес  и неправителствени организации в сферата на туризма, представители на местната власт и други, могат да намерят материали и информация за дейността на Консултативните съвети по въпросите на туризма, програмите за развитие на туризма в двете общини, както и разработените проучвания и анализи, модел и препоръки в рамките на проекта.
    Чрез сайтовете се улеснява достъпа на гражданите и гражданските организации  и до онлайн обществени обсъждания, допитвания и форуми във връзка с политиките по туризма. Предоставена е възможност всички желаещи лица да регистрират свой профил, чрез който да участват с предложения, мнения и дебати в процеса по вземане на решения от администрацията, както и да популяризират свои собствени  инициативи  и дейността си в областта на туризма.

Вижте ТУК:
================================

Решение №1024 от 24.07.2019 г. на  АССО

====================================

Подкатегории