Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ

       От 01.10.2022 г. общественият превоз на пътници по утвърдените републиканска и общинска транспортни схеми ще се осъществява от превозвача ЕТ „ДИАС – Иво Сотиров” при непроменен ценоразпис на билетите и следните маршрутни разписания:

Републиканска транспортна схема

Общинска транспортна схема

==========================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.09.2022 година от 19,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 114/28.09.2022 г. (08-00-1227/28.09.2022 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение на Решение № 79 от Протокол № 10/31.08.2022 г. на Общински съвет – Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
   
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 115/28.09.2022 г. (08-00-1228/28.09.2022 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Дофинансиране на обществен превоз на пътници по републиканска и общинска транспортна схема със средства от бюджета на Община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
 
         Koци Костадинов 
         Зам.-председател на ОбС – Годеч

=============================================================================

Извадка от Неофициален раздел бр.76 от 23.09.2022 г. на ДВ

81. – Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 76 по протокол № 10 от 31.08.2022 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на махала Молак, гр. Годеч, в кв. 17 и 18, както следва: премахват се УПИ XIV-177, 249 и XVI-182 от кв. 17; премахва се УПИ XII-182 от кв. 18; образуват се нови УПИ XIV-177 и XVI-249 в кв. 17, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249; образува се нов УПИ XII-249 в кв. 18, така че да се запази границата на поземлен имот с № 249. Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област. 
6058

Дата на публикуване:  28.09.2022 г.

==============================================================

     Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Период на прием:
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 15.09.2022 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.10.2022 г.

     Обявата е изготвена на основание решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол № 139/12.09.2022 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. на МЗХГ.

Вижте обявата ТУК:
===================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg
  
СЪОБЩЕНИЕ
За поредна година Община Годеч се включва в кампанията ,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

       На 17 септември 2022 г. всички доброволци, които имат отношение към опазването на околната среда ще могат да се включат в инициативата чрез почистване на обществени места, както и в районите на местоживеене.  

Координатор: Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч.  Телефон за връзка: 0885579310.

     Сборен пункт на доброволците, които ще се включат в кампанията на 17 септември 2022 г. в 9:00 часа: пред сградата на Община Годеч.
Заявки за извозване на събраните отпадъци ще се приемат до 12:30 часа на 17 септември 2022 г. на следните телефони:
0885579310 – Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч.
0893001723 – Кирил Киров – организатор дейности към ,,Звено чистота”, Община Годеч.
===========================================

ПРОТОКОЛ по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. -- Вижте ТУК:
Приложение 1 към Протокола по чл.6  -- Вижте ТУК:
Приложение 2 към Протокола по чл.6  -- Вижте ТУК:
===============================================================

Подкатегории