Съобщения

СПРАВКА по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове -- 02072024

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922328,
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проект на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове проектът на правилника е публикуван на интернет страница на Община Годеч www.godech.bg, на 21.05.2024 година.
      В рамките на предоставения 30-дневен срок, съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове за предложения и становища по проекта на нов Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, няма постъпили писмени предложения в деловодството на Общински съвет - Годеч, както и на електронната поща на Общински съвет - Годеч.

Дата на изготвяне на справката: 21.06.2024 г.

Изготвил: /п/
Мария Владимирова

Председател на временната комисия, създадена с Решение № 3 / 16.11.2023 г. на ОбС– Годеч и председател Общински съвет – Годеч

=============================================

Заповед по чл 135 ал 3 - с. Гинци кв. 23 -- КР-07/07.02.2024 год.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № КР-07
гр. Годеч, 07.02.2024 год.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-Л-64/16.08.2023 г. от Лидия Николова Николова, решение № 21 от протокол № 3/30.11.2023 г. на ОбС Годеч и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-1113/30.08.2023 г.

РАЗРЕШАВАМ:

    Да се измени действащия план за регулация на село Гинци в квартал 23, съгласно приложената скица-предложение, становището на Главния архитект на Община Годеч и решението на ОбС Годеч, както следва:
Изменя се регулацията на задънена улица от о. т. № 89 до о. т. № 90, като се премахва о. т. № 90, създава се нова о. т. № 90А и улицата се прекъсва до нея;
Премахват се УПИ с № IV-254 и V-253;
Образува се нов УПИ с № IV-253, така че да се запазят границите на ПИ с пл. № 253;
Изменя се регулацията на УПИ с № VI-озеленяване и на УПИ с № VII-озеленяване.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
     Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал.2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч
==============================================

Заповед по чл 135 ал 3 - гр. Годеч, кв. Молак кв. 10 -- КР-06/07.02.2024 год.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № КР-06
гр. Годеч, 07.02.2024 год.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-Н-152/15.12.2023 г. от Никола Тодоров Николов - малолетен, подадено от Тодор Миланов Николов – законен представител на заявителя и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-14/04.01.2024 г.

РАЗРЕШАВАМ:

    Да се измени действащия план за регулация на квартал „Молак“, град Годеч в квартал 10, съгласно приложената скица-предложение и становището на Главния архитект на Община Годеч, както следва:
Изменя се регулацията на УПИ I-153 и XXXIII-254, така че да се запази границата между поземлени имоти с пл. № 153 и 254.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
    Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч
=========================================

Заповед по чл 135 ал 3 - с. Бърля кв. 2 -- КР-05/31.01.2024 год.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД № КР-05
гр. Годеч, 31.01.2024 год.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1, ал. 2, т. 1 и 6 и § 8, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-М-165/30.08.2023 г. от Марияна Кръстева Василева, становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-1472/03.11.2023 г. и решение № 20 от протокол 3/30.11.2023 г. на ОбС Годеч,

РАЗРЕШАВАМ:

    Да се измени действащия план за регулация на село Бърля в квартал 2, съгласно приложената скица-предложение, становището на главния архитект на Община Годеч и решението на ОбС Годеч, както следва:
Изменя се регулацията на улица от о. т. № 11 да о. т. № 12;
Изменя се регулацията на УПИ с № VIII-2, XII-10 и XIII-11, така че да се запазят границите на поземлен имот с № 10.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
    Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /п/
Кмет на Община Годеч
======================================

Заповед по чл 135 ал 3 - гр. Годеч кв. 113 -- КР-04/31.01.2024 год.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД   № КР-04
гр. Годеч, 31.01.2024 год.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 т. 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 69.00-40/31.01.2024 г. от „БИЛИТРАНС – ГОДЕЧ“ ЕООД, представлявано от Ваньо Кирилов Петров и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08.00-154/01.02.2024 г.

РАЗРЕШАВАМ:

    Да се измени действащия план за регулация на град Годеч в квартал 113, съгласно приложената скица-предложение и становището на главния архитект на Община Годеч, както следва:
Премахват се УПИ VIII-1899 и X-1525,1806,1808,1905;
Образуват се нови УПИ с № VIII-1899,1905,1808, За автосервиз и хале и X-1525,1806.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
    Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч

===============================

Заповед по чл 135 ал 3 - гр. Годеч кв. 122 -- КР-02/24.01.2024 год.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 

ЗАПОВЕД
№ КР-02
гр. Годеч, 24.01.2024 год.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 т. 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-В-266/07.12.2023 г. от Виолета Асенова Алексова и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-15/04.01.2024 г.

РАЗРЕШАВАМ:

    Да се измени действащия план за регулация на град Годеч в квартал 122, съгласно приложената скица-предложение и становището на главния архитект на Община Годеч, както следва:
Премахва се УПИ с № XII-1525;
Образува се нов УПИ с № XII-2062, така че да се запазят границите на поземлен имот с пл. № 2062.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на Община Годеч
====================================

Подкатегории