Съобщения

       На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г. и Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
 Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 21.10.2021 г.:
...   ...   ...  

Вижте заповед №РД-01-856 / 19.10.2021 --  ТУК: заповед №РД-01-856 / 19.10.2021 --  ТУК:

==========================================

ЗАПОВЕД  № 399
гр. Годеч, 18.10.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето и решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID-19) на територията на Община Годеч от 13.10.2021 г.
НАРЕЖДАМ:
I. Да се преустанови функционирането на общинският пазар, който се разполага на ул. „Нишава“ от о.т. 525 до о.т. 527 (в участъка от моста на ул. „Игнат Емануилов“ до моста на ул. „Грамада“) и улица „Игнат Емануилов“.
II. Общинският пазар обособен върху терен находящ се в УПИ I - за обществено обслужване и озеленяване, кв. 138 по действащият регулационен план на гр. Годеч да продължи да функционира за посетителите и земеделските стопани, които предлагат плодове, зеленчуци и други селскостопански продукти, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.
III. Заповедта влиза в сила от 20.10.2021 г.
       Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места.
        Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на гл. инспектор Христо Кръстев – ВПД Началник на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ


Изтеглете
 заповед №399 -- ТУК:
==============================================================

    На основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции “Земеделие”, в сила от 26.01.2010г., издаден от Министерството на земеделието и храните, обн.ДВ. бр.7/26.01.2010г., посл. изм. ДВ. бр. 9 от 02 февруари 2021г., чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ и във връзка с доклад на комисия,   ...   ...   ...
О П Р Е Д Е Л Я М:
    Масивите за ползване /МП/ и имоти за ползване по  чл. 37в ал.2 от ЗСПЗЗ, разпределени в границите им съобразно, изготвеното доброволно споразумение за орна земя за землищата на общ. Годеч за стопанската 2021/2022 година, както следва:

Вижте съответните Заповед и Карти за всяко посочено землище:
землище ГОДЕЧ
землище БРАКЬОВЦИ
землище БУКОРОВЦИ
землище БЪРЛЯ
землище ВРЪДЛОВЦИ
землище ВЪРБНИЦА
землище ГИНЦИ
землище ГОЛЕШ
землище ГУБЕШ
землище КАЛЕНОВЦИ
землище КОМЩИЦА
землище ЛОПУШНЯ
землище МУРГАШ
землище РАВНА
землище РАЗБОИЩЕ
землище РОПОТ
землище СМОЛЧА
землище СТАНИНЦИ
землище ТУДЕН
землище ШУМА

    Ползвателите на земеделски земи са длъжни да внесат по набирателна сметка в областна дирекция "Земеделие" – София област, Банка: УниКредитБулбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG67 UNCR 7000 3319 7337 51, сумата в размер на средното годишно рентно плащане за землището в срок до три месеца от публикуване на заповедта.
      За ползвател който не е заплатил сумите за ползваните земи по чл.37в ал.3 т.2 от ЗСПЗЗ, съгласно заповедта по ал.4, се прилага чл.34 ал.6 от ЗСПЗЗ.
     Заповедта влиза в сила по отношение на съответния ползвател при изпълнение на условието по чл.72 ал.1 от ППЗСПЗЗ.
=============================================

З А П О В Е Д   № РД-01-534
на Директора на РЗИ - Софийска област

     На основание чл.63, ал.7 във връзка с ал.4, чл. 63в от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г.  ... ... ...
... ... ...
НАРЕЖДАМ:
     I.   Въвеждам следните допълнителни временни противоепидемични мерки на територията на Софийска област, считано от 12.10.2021 г. до 24.10.2021г., както следва:
1. Преустановяват се провежданията на всички масови мероприятия, като музикални и други фестивали, събори, фолклорни инициативи и други с такъв характер.
2. Преустановяват се провежданията на масови спортни събития на закрито. Спортните мероприятия на открито се провеждат без публика.
3. Посещенията на кина, театри и други сценични прояви на закрито се допуска при използване на не повече от 30 % от капацитета на помещенията
4. Преустановяват се организирани групови посещения на музеи и галерии.
5. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски и административни обекти, които предоставят услуги на гражданите, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 8 кв. м.
6. На всички пазари, тържища, базари и изложения се създава организация за еднопосочно движение, осигуряване на контрол на влизащите лица и допускане на не повече от 1 човек на 8 кв. м. и осигуряване на дистанция от най-малко 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице.
7. Преустановява се провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове, танцови, музикални и други школи.
8. Преустановяват се посещенията в детски центрове, клубове и други, предоставящи организирани групови услуги за деца.
9. Събирания от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) се провеждат в присъствие на максимум 15 човека.
10. За учениците от Софийска област се въвежда ротационен принцип на обучение както следва:
- за периода от 12.10.2021 г. до 17.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 7, 8 и 12 клас се обучават присъствено, а класовете 5, 6, 9, 10 и 11 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда;
- за периода от 18.10.2021 г. до 24.10.2021 г., класовете 1, 2, З, 4, 5, 7 и 10 клас се обучават присъствено, а класовете 6, 8, 9, 11 и 12 клас преминават в Обучение от разстояние в електронна среда.
11. Детските градини и ясли са отворени, като работят при строго спазване на противоепидемични мерки.
12. Площадки за игра и паркове са отворени при специален режим на посещение - спазване на дистанция и избягване на струпване на хора;
13. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания с организиран транспорт от Софийска област.
14. Преустановяват се посещенията/свижданията в лечебните заведения. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на лечебното заведение и въведени конкретни мерки, и др.).
15. Преустановяват се посещенията/свижданията в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в тези за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Допускат се само изключения в някои ситуации (терминално болни, по преценка на директора на институцията и въведени конкретни мерки, и др.).
... ...
Вижте Заповед №РД-01-534 -- ТУК:

Вижте Заповед РД-01-748/02.09.2021 на Министъра на здравеопазването -- ТУК:
Вижте Заповед РД-01-74З/З1.08.2021  на Министъра на здравеопазването -- ТУК:
===============================

       На 13 октомври 2021 г. (сряда) от 11:00 до 12:30 часа, екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Годеч  (зала в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899“ – гр. Годеч, ул. „Никола Вапцаров“ № 10). Експертите на ОИЦ-София ще представят отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ). Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.
      По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.
       ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Покана за информационната среща -- ТУК:
Програма на информационната среща --  ТУК:                                                                                     
============================

          Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на 14.10.2021 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Прием на нови и освобождаване на стари членове;
2. Обсъждане и вземане на решение за кандидатстване по процедура за подбор № BG06RDNP001-19.355 за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
3. Разни.

Вижте ПОКАНАТА - ТУК:
=======================================

Подкатегории