ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.01.2021 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на Отчет от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/ 22.01.2021 г. (08-00-101/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/ 22.01.2021 г. (08-00-102/22.01.2021 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11/ 22.01.2021 г. (08-00-103/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/ 22.01.2021 г. (08-00-99/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 6/ 22.01.2021 г. (08-00-98/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 8/22.01.2021 г. (08-00-100/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 12/22.01.2021 г. (08-00-104/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9.  Разглеждане Предложение с вх.№ 13/22.01.2021 г. (08-00-105/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/22.01.2021 г. (08-00-106/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Освобождаване изцяло от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти и терени, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/22.01.2021 г. (08-00-107/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
12. Разглеждане на Доклад с вх.№ 5/22.01.2021 г. (08-00-97/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2021 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2021 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 4/20.01.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Провеждане на конкурс за управител на „Медицински център – Годеч“ ЕООД, гр. Годеч
Вносител: Председателя на Общински съвет - Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 16/22.01.2021 г. (08-00-108/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на двуетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ №III - 420 от квартал 10 в град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 17/22.01.2021 г. (08-00-109/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на закупуване на едноетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ № XXVIII-261, квартал 12, град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 18/22.01.2021 г. (08-00-110/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отказ за закупуване на двуетажна, масивна вилна сграда в УПИ № IV-общ. от квартал 5, село Губеш, община Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19/22.01.2021 г. (08-00-111/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр. Годеч, кв. 131.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 20/22.01.2021 г. (08-00-112/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Каленовци, кв. 14.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21/22.01.2021 г. (08-00-113/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП, с.Туден, местност „Дома“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
20. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/22.01.2021 г. (08-00-114/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ XVI – кв. 53, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
21. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23/22.01.2021 г. (08-00-115/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2020 година. Приемане Общински план за младежта за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
22.Други
22.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.01.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    
      
Maрия Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
22.01.2021 г.
===========================================================

 

ЗАПОВЕД  № 22
гр. Годеч, 15.01.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
      I. Изменям и допълвам моя Заповед № 434 от 26.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 452 от 21.12.2020 г., както следва:
1. Създава се т. 1б:
„1б. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на присъственото провеждане на:
а) приравнителни изпити при преместване на ученик;
б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието обучение включва изпити за срочна оценка;
в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение;
г) индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
д) областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

1в. Дейностите по т. 1б се провеждат при възможност индивидуално и при спазване на следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).“
     II. Заповедта влиза в сила от 16.01.2021 г.
    III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================================

П О К А Н А
УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ, 

      На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч от 23.01.2014 г. на Общински съвет - Годеч, Община Годеч Ви кани да вземете участие в Публичното обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2021 г., което ще се проведе на 27.01.2020 г. от 13.00 часа в Голямата заседателната зала на Община Годеч.
     Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемични мерки за сигурност, въведени със заповеди на Министъра на здравеопазването. При по-голям брой присъстващи от допустимия, обсъждането ще се проведе на етапи, за да се осигури максимална публичност и да се отразят всички мнения и предложения на гражданите на Община Годеч.
    Вашите предложения, мнения и препоръки може да представите писмено в деловодството на Община Годеч или на електронната поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  до 13.00 часа на 25.01.2020 г.
Приложени документи:
1. Доклад за приемане на бюджет 2021
2. Приходи 2021
3. Разходи 2021
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2021г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от Европейския съюз за 2021г
6. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2021 - 2023 - РАЗХОДИ

С уважение,     /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===========================================================

Заповед № РД - 01-20/15.01.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп.със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г

===================================

Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г.

===========================================

Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България за периода 27.11.-31.01.2020 г

=====================================

Подкатегории