Съобщения

дата на публикуване: 01.12.2023 г.

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
      Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.725 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ–Берковица и Годеч, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016г. за прилагане на подмярка 19.2
... ... ...
      Период на прием:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - приключил
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ -приключил 
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г.
... ... ...

Обява за прием на проектни предложения -- Вижте ТУК:

==================================================

На 1 декември отбелязваме Световния ден за борба срещу СПИН.

      Световната здравна организация /СЗО/ призовава световните лидери и гражданите да се обединят, за да се изправят срещу неравенствата и да достигнат до хората, които в момента не получават основни услуги за ХИВ. Четиридесет години след съобщаването на първите случаи, ХИВ все още заплашва света. Разделението, неравенството и незачитането на човешките права позволиха на ХИВ да се превърне и да остане глобална здравна криза.
      Целта на кампанията е повишаване на информираността на младите хора и хората в риск относно начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално разпространявани инфекции.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОСИГУРЯВА
БЕЗПЛАТНА АНТИРЕТРОВИРУСНА ТЕРАПИЯ НА ВСИЧКИ НУЖДАЕЩИ
СЕ ЛИЦА, НЕЗАВИСИМО ОТ ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИЯ ИМ СТАТУС

Вижте ТУК:
==================================

П  О  К  А  Н  А
за провеждане на ОБЩО СЪБРАНИЕ

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

    Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица, Годеч, Драгоман, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 04.12.2023 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
2. Освобождаване от отговорност на член от Управителния съвет;
3. Избор на нов член на Управителен съвет;

     От 27.11.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.
    При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

    КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Изтеглете поканата -- ТУК:
======================================

П О К А Н А 
за провеждане на Общо събрание

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

  Управителният съвет на Местна инициативна група – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 04.12.2023 г. от 13:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1) Освобождаване на стари и прием на нови членове;
2) Избор на председател на Управителния съвет;
3) Разни.

От 27.11.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Изтеглете ПОКАНАТА -- ТУК:
===========================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2023 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 127 / 28.09.2023 г. (08-00-1269 / 28.09.2023 г.) от Надя Сотирова – ВрИД кмет на Община Годеч, съгласно Решение №83/31.08.2023 г. относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 30.06.2023 г.
Вносител: ВрИД кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 20 / 24.11.2023 г. (08-00-1585 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 8/23.11.2023 г. от Председателя на ОбС – Годеч относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на НСОРБ.
Вносител: Председателя на ОбС - Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 16 / 23.11.2023г. (08-00-1578 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Издаване Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-0006-C01/14.07.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15 / 23.11.2023г. (08-00-1576 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Вземане на решение от Общински съвет - Годеч за автобусна линия София-Годеч в 14,00 ч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11 / 23.11.2023 г. (08-00-1559 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски, с площ от 10 /десет/ кв. м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21 / 24.11.2023 г. (08-00-1587 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22 / 24.11.2023 г. (08-00-1588 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на кметовете на кметства с.Гинци и с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 24 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 12 / 23.11.2023 г. (08-00-1560 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на село Шума и град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13 / 23.11.2023 г. (08-00-1572 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.28.330 в м. „Ливаге” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14 / 23.11.2023 г. (08-00-1573 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 18 / 23.11.2023 г. (08-00-1580 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Каленовци в квартал 13.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 17 / 23.11.2023 г. (08-00-1579 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Бърля в квартал 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10 / 23.11.2023 г. (08-00-1558 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Гинци в квартал 23.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19 / 24.11.2023 г. (08-00-1584 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план на /ПУП/ на гр. Годеч в квартали 53 и 57.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

18. Други
18.1. Разглеждане на Писмо от Областна дирекция „Земеделие“-София област относно: Предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

18.2.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.11.2023 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

24.11.2023 г.

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

ОТНОСНО:  Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2024 г.

        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
    В изпълнение на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) внасям за разглеждане и утвърждаване на план-сметка на разходите за поддържане на чистотата, сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Годеч, както и определяне на размера на промилите за облагане с такса за битови отпадъци за 2024 г.
... ... ...
    С цел прозрачност при определянето на приходите и необходимите разходи по План-сметката и в изпълнение на чл. 66, ал.1 и 2 от АПК, с настоящия проект на план – сметка за 2024 г., съгласно Приложение 5 и Приложения № 1, № 2, № 3 и № 4 в едномесечен срок се дава възможност на заинтересованите лица да осъществят правото си на участие, като дадат своите писмени предложения и възражения по същата. Писмени предложения и възражения могат да се подадат в деловодството в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. „Свобода“ № 1, или на електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
... ... ...

Вижте ПРЕДЛОЖЕНИЕТО -- ТУК:

Вижте Приложения 1, 2, 3, и 4 -- ТУК:
Вижте Приложение 5 -- ТУК:
Вижте Проект за решение -- ТУК:

=======================================

Подкатегории