Съобщения

Обява на Териториалния областен офис на Националната служба за съвети в земеделието 19042024

    През 2024 година предстои прием по инвестиционни интервенции
от "Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони" за периода 2023 - 2027 година.

Вижте обявата ТУК:

==============================

Публично обявяване на съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите, на басейнова дирекция "Дунавски район" -- 18042024

Съобщение по чл.62а ал.1 от Закона за водите

относно тръбен кладенец --- "ТК1/94 - СТАНЯНЦИ" 

дата на публикуване: 18.04.2024 година
Вижте
 съобщението ТУК:

===================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 24.04.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 24.04.2024 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 78 / 17.04.2024 г. (08-00-542 / 17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода юли-декември 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”
  2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 73/16.04.2024 г. (08-00-526/16.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2023 г. за планираните дейности и разходи за 2024 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77/17.04.2024 г. (08-00-541/17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 15309.30.21, с площ от 2900/4500 идеални части, находящ се в гр. Годеч, област Софийска, местност „ПЕПЕЛНИЦА ВАГЕ“ и закупуване от Община Годеч, във връзка с разширяване на гробищния парк в гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 76/17.04.2024 г. (08-00-540/17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XXXII – 437 от квартал 33 по действащия регулационен план на град Годеч, одобрен със заповед № АБ - 277 от 24.07.1984 г. и изменен със заповед № КР - 71 от 07.12.2022 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 75/17.04.2024 г. (08-00-539/17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост на Звено „Чистота и озеленяване“.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  6. Разглеждане на Предложение с вх. № 74 / 16.04.2024 г. (08-00-527/16.04.2024 г.) от Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.139.505 в м. „Дома” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
  7. Разглеждане Предложение с вх.№ 71 / 29.03.2024 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Приемане отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година и Общинска програма за закрила на детето за 2024 година.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
  8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

    Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.04.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /п/
Председател на ОбС – Годеч

18.04.2024 г.
материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали
===================================================

Обявява -- процедура за избор на общинско ниво на представител на гласа на младите хора в съвета на децата -- 16042024

ОБЩИНА ГОДЕЧ ОБЯВЯВА
Процедура за избор на общинско ниво на представител на гласа на младите хора в съвета на децата,
консултативен орган към председателя на държавната агенция за закрила на детето

      Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 година работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и деца от уязвимите групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности, и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.
    Прилагането на Процедура за избор на членове на Съвета на децата е разделена на 3 нива: общинско, регионално и национално, които са взаимосвързани.
    Съставът на Съвета на децата се формира от двама представители (титуляр и заместник) на административните области в страната, има 4 квоти на деца от уязвими групи и 1 квота на представител на децата, получили международна закрила в Република България.
За членове на Съвета на децата могат да кандидатстват деца на възраст от 13 до 16 години, като всяко дете може да кандидатства само по едно от четири направления, както следва:
а) членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
б) представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
в) представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;
г) индивидуални кандидатури.
Членовете на Съвета на децата следва да отговарят на следните критерии:
• Активност;
• Креативност;
• Толерантност;
• Ангажираност към обща кауза;
• Умения за участие в дискусии;
• Ориентираност към резултати;
• Организаторски умения;
• Умения да мотивира и обединява децата от областта;
• Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта;
• Възможност за пътуване без придружител (не се отнася за деца от уязвими групи, които имат нужда от подкрепа).
• Относно избора на деца бежанци да бъдат взети под внимание следните изисквания
- детето да е получило международна закрила;
- детето трябва да владее достатъчно добре български език, за да може да общува с всички членове на Съвета.
    Всяко дете попълва формуляр за кандидатстване, в който отбелязва по кое направление кандидатства и може да отбележи дали се самоопределя като дете от уязвима група. Представя се и кратко мотивационно писмо, като и протокол или друг документ доказващ номинацията, ако кандидатурата е по направления а), б) или в). Необходимо условие при кандидатстване е детето да има настоящ адрес на територията на Община Годеч.

Документи за кандидатстване за представител в Съвета на децата могат да се представят до 24 май 2024 г.:
• на хартия в общинска администрация, Център за административно обслужване в Община Годеч, гише „Деловодство”;
 на e-mail – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Цялата информация за кандидатстване по утвърдената Процедура, както и формулярите за кандидатстване за избор на членове на Съвета на децата са публикувани на сайта на Община Годеч - https:// godech.bg

Документи за изтегляне:
Мотивационно писмо
Формуляр за кандидатстване
=======================================

Покана за свикване на Общо събрание на Сдружение МИГ-Берковица и Годеч -- 12042024

Управителния съвет на Местна инициативна група - Берковица и Годеч
свиква редовно общо събрание на 23.04.2024 г. от 13:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица.

Вижте поканата ТУК:

==================================

Обявление за преброители на безстопанствени кучета на територията на община Годеч -- 10042024

      В изпълнение на Глава втора. Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с уведомление на Заместник-министъра на земеделието и храните, публикувано на 12.01.2024 г. на официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните, Община Годеч набира преброители, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.
      Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преброяването ще се извърши в периода април-юни 2024 г.
Необходими документи:

1. Заявление за участие в свободен текст.
2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 19.04.2024 г.

Начин на подаване на документите:
1. В деловодството на Община Годеч.
2. На официалната електронна поща на Община Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

За допълнителна информация може да се обърнете към Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч, тел.: 072998051.
==================================

Подкатегории