Бюджет 2016

актуализирано - 18 Януари 2016 16:08 

Приложение 6

БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ 2016-2018г.

 

 14 Януари 2016 09:51

Д О К Л А Д

Относно: Приемане на бюджета на Община Годеч за 2016 г.


Бюджета на Община Годеч за 2016г. е съставен на основание Закона за държавния бюджет за 2016 година, Закона за публичните финанси, нормативните документи за финансиране на делегираните държавни дейности, Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Годеч, и наредбите, приети от ОбС - Годеч, с които са определени цените на предоставяните услуги, таксите и местните данъци, администрирани от община Годеч. През 2016г. политиката на община Годеч е насочена към запазване и повишаване качеството на услугите, предоставяни на гражданите, подобряване качеството на средата чрез инвестиции в инфраструктурни обекти, което е предпоставка за повишаване стандарта на живот на гражданите.

Политиката на община Годеч по отношение на приходната част на бюджета е насочена преди всичко към подобряване събираемостта на вземанията на общината. Не се предвижда увеличение на размерите на таксите, данъците и цените на предоставяните услуги.

По отношение на разходната част на бюджета, политиката е насочена към ефективното и оптимално разпределение на финансовите ресурси, така че с ограничените финансови средства да се осигури издръжката на финансираните от бюджета дейности, да се изпълнят заложените в инвестиционна програма обекти, и с по-малко средства да се извърши по-голям обем работа.

Изготвения бюджет на община Годеч за 2016г. е в размер на 4438 396 лева, в това число средствата за делегирани държавни дейности са в размер на 1695 263лева, а за местни дейности – 2 743 133 лева.

 

I. Приходи за финансиране на държавни и местни дейности - /Приложение №1/

В приходната част на бюджет за 2016 г. за финансиране на местни дейности са заложени 2 743 133лева.

Тези приходи се формират от собствените приходи, администрирани в общината, трансферите от ЦБ и остатъка от средства по бюджетната сметка в края на годината.

Собствени приходи

Очакваните собствени приходи през 2016г. са в размер на 848 700 лева. Те включват приходи от имуществени данъци в размер на 188 000 лева и неданъчни приходи в размер на660700 лева.

Трансфери от ЦБ

В приходната част на бюджета за 2016г. трансферите от Централния бюджет за финансиране на местните дейности са в размер на 1 057 800 лева, в т.ч. за капиталови разходи средствата са в размер на 476 600 лева, обща изравнителна субсидия – 437 400 лева и 143 800 лв. за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.  

В приходната част на бюджет за 2016г. за финансиране на държавните дейности са заложени 1695 263лева.

Преходен остатък

Преходният остатък в бюджета към 01.01.2016г. е в размер на 960 264 лева, разпределен както следва:

-          от държавна дейност - 157 667 лева

-          от местна дейност - 802 597 левав това число: /220 000 лева - целеви средства за ремонт на сградата на общината и подмяна на уличното осветление получени на 28.12.2015г.; 156 819 лева – възстановени от МОСВ; 14 847 лева - възстановени средства от проект „Подкрепа за заетост”; 1 751 лева – възстановени от ОПАК/ и др.

 

II. Разходи на бюджет за 2016г. - /Приложение №2/

Разходите на бюджета за 2016г. за финансиране на делегираните държавни дейности са в размер на 1695 263лева и са разпределени по дейности на база на утвърдените от МС единни разходни стандарти.

Разходите, които се финансират с местни приходи са в размер на 2 743 133лева, в т.ч. разходите за местни дейности в размер на 2499 583 лева и за делегирани държавни дейности, дофинансирани с местни приходи – 243 550 лева.

Разходите в бюджета са насочени към осигуряване на дейностите в образованието, здравеопазване, социални дейности, култура, благоустройство, комунални дейности и други.

По дейности разходите са както следва:

1. За функция „Общи държавни служби” – 1018 567 лева

Разходите за „Общи държавни служби” са в размер на 811 517 лева.

Разходите за „Общински съвет” са в размер на 114 400 лева.

Разходи за дофинансиране на „Общо държавни служби” 92 650 лева.

2. За Функция „Отбрана и Сигурност” са предвидени средства в размер на                          150 758 лева.

 

3. За функция „Здравеопазване” – средствата са в размер на 205 325 лева.

Разходи за държавна дейност в размер на 60 325 лева.

Разходи за местна дейност в размер на 145 000 лева.

4. За функция „Социално осигуряване и грижи / Домашен патронаж – 61 550 лева.

За финансиране дейността на клубовете на пенсионера са предвидени2 000 лева.

5. За функция „Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 330 796 лева.

За жилищно строителство, благоустрояване комунално стопанство и опазване на околната среда, средствата са в размер на 957 260лева, за „Звено Чистота” са заложени средства в размер на 373 536 лева.

6. За функция „Култура”  - са разчетени средства в размер на 239 210 лева.

Местна дейност:

     - Обредна дейност                      34 450 лева

     - Спортни бази                            69 500 лева

   - Вестник „Годеч днес”              13200лева

     - Субсидия на „Читалище”        55 000 лева

     - Празници в град Годеч                       17 500 лева

 

Държавна дейност:                       49 560 лева

 

            7. Функция „Икономически дейности и услуги” – 206 512 лева.

            За снегопочистване на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община Годеч

8 .За функция „Образование”

Предвидените в бюджета за 2016г. средства за финансиране на тези дейности са в размер на 1225 678 лева.

От собствените средства в бюджета се финансира издръжката на ОДЗ „Юрий Гагарин”- 111 000 лева. и на НУ”Христо Ботев”- 6 300 лева.

            ІІІ. Капиталови разходи

В инвестиционната програма /Приложение №3/ са предвидени средства в размер на        1 099460 лева, разпределени както следва:

  • За закупуване на софтуер, компютърна техника и офис оборудване – 22500 лева
  • За закупуване транспортно средство23 000 лева
  • За ремонт на сградата на общината и подмяна на улично осветление

220 000 лева

  • Капиталов трансфер –18 000 лева
  • За изграждане на водопровод– 710 000 лева
  • За изграждане на система за видеонаблюдение 13 000 лева
  • За изработване на проекти – 45 760 лева
  • За придобиване на ДМА – 15 000 лева
  • За придобиване на земя – 20 000 лева
  • За придобиване на ДМАза ОДЗ /стерилизатор, СОТ, врата / – 12 200 лева

            ІV. Индикативен разчет за средствата от Европейския съюз.

            Индикативният разчет за средствата от Европейския съюз /Приложение №4/, представя общинските проекти който ще се изпълняват през 2016г. със средства от Европейския съюз.

             V.Общински дълг

            През 2014г община Годеч има поет общински дълг /Приложение №5/, който ще бъде изплатен за 36 месеца на равни погасителни вноски в размер на 4849,28 лева. През 2016г. община Годеч няма да поема нов общински дълг.

Управлението и изпълнението на бюджет 2016г. на Община Годеч ще бъде основано на принципите: законосъобразност, добро финансово управление, прозрачност, устойчивост и отговорност.

                

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

 

Съгласувал:

Валя Манова

Секретар на Община Годеч

Изготвил:

Лъчезар Панайотов

Главен счетоводител