ПРОГРАМА

ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА ПЕРИОД 2016-2019 г.

 

Предложение до Об. Съвет Относно: Приемане на нова Програма за развитие на туризма на територията на община Годеч

 

СЪДЪРЖАНИЕ:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

II. ЦЕЛИ

III. ТУРИСТИЧЕСКИ РЕСУРСИ, ОБЩА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ

1. Туристически ресурси

1.1. Географско разположение на общината, селища и население

1.2. Природни ресурси

            1.2.1. Климат

            1.2.2. Релеф

            1.2.3. Хидрография

            1.2.4. Почви

            1.2.5. Флора

            1.2.6. Фауна

1.3. Култура и културно наследство

1.4. Спорт

2. Обща инфраструктура и услуги

2.1. Пътна мрежа и достъп

2.2. Водоснабдяване, канализация и електрификация

2.3. Телекомуникации

2.4. Отпадъци

2.5. Икономическо развитие

2.6. Здравно обслужване

2.7. Банково обслужване

2.8. Образование

2.9. Медии

3. Туристически услуги

3.1. Туристически бази и услуги

3.2. Институции

II. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ТУРИЗМА В ОБЩИНАТА

1. Силни страни

2. Слаби страни

3. Възможности

4. Заплахи

V. МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТУРИЗМА

Вижте цялата програма: