Заявление за попълване /ОБРАЗЕЦ/

 

Важна информация за майките или осиновителките за всяко родено/осиновено дете през 2017 година

Община Годеч отпуска еднократна помощ в размер на 500 лв. за всяко родено/осиновено дете на майката или осиновителката, до трето по ред включително за 2017 година.

Еднократната финансова помощ се отпуска при следните условия:

1. Родителите или осиновителите са с постоянен адрес в община Годеч, като единият да е с най-малко 5 години към датата на раждане на детето.

2. Новороденото или осиновеното дете да е с постоянен адрес на територията на община Годеч.

3. Родителите на новороденото или осиновеното дете да са навършили пълнолетие към датата на раждане на детето.

4. Родителите на новороденото или осиновеното дете да са със завършено минимум средно образование.

5. Кандидатстването за еднократната помощ да става не по късно от 6 месеца от датата на раждане.

Кандидатстващите за получаване на помощта е необходимо представят следните документи:

1. Заявление до Кмета на Община Годеч по образец /Приложение № 1/

2. Копие на акта за раждане на детето.

3. Удостоверение за адресна регистрация /установява се по служебен път/.

4. Лична карта – за справка.

5. Удостоверение за липса на задължения към община Годеч /установява се по служебен път/.

6. Копие на документ удостоверяващ завършено образование /важи и за двамата родители/.

7. Копие на IBAN на сметка с титуляр майката или осиновителката /при необходимост/.

За справки и допълнителна информация:

                            Ани Аспарухова – ст. експерт ПКВ в Община Годеч

                            Тел. връзка: 0894694249