З А П О В Е Д

№ 368

гр. Годеч, 11.05.2017 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Постановление № 182 от 24.07.1996 г. /ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./, Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм /ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г./, Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане /ДВ, бр.25 от 08.03.2002 г./, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч, във връзка с писмо с изх. № 92.00-36/21.04.2017 г. на Областна администрация на Софийска област

Н А Р Е Ж Д А М:

Забранявам ползването на реки, напоителни канали, водоеми и други водни обекти на територията на Община Годеч, като зони за къпане, плуване и водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел през настоящия плувен сезон 2017 г.

Собствениците и наемателите на водни площи, както кметовете и кметските наместници по населени места да извършват контрол за спазване на забраната за навлизане във водните обекти с цел къпане, плуване и практикуване на водни спортове.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч.

Копие от заповедта да се връчи на визираните в нея лица за сведение и изпълнение.

            Настоящата заповед да се доведе до знанието на гражданите, като се публикува на сайта на Общината и да се постави на информационното табло в Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ