Във връзка с предстояща първа пресконференция по Проект BG16M1OP002-2.002-0009-C01 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Регионално сдружение за управление на отпадъците Костинброд“, включващо общините Костинброд, Божурище, Своге, Сливница, Годеч и Драгоман, на 02.12.2019 г. от 16:00 часа в читалище "Иван Вазов", гр. Костинброд

Вижте ТУК:
Връзка към сайта на Община Костинброд

===========================================