З А П О В Е Д № 493
гр. Годеч, 29.11.2019 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 3, т. 2 от Закона за водите и постъпило писмо с вх. № 69-00-329/28.11.2019 година от управителя на „В и К” ЕООД – София и силно намаляване дебита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване, поради трайното засушаване и съгласно § 2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 4 от 2004 година за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи
НАРЕЖДАМ:
1. Определям режим на водоснабдяване за село Шума и село Лопушня, както следва:
1.1. За село Шума - вода ще се подава всеки четвъртък и всяка неделя от 10:00 ч. до 10:00 ч. на следващия ден.
1.2. За село Лопушня - вода ще се подава всеки вторник и всеки петък от 10:00 ч. до 10:00 ч. на следващия ден.
2. Забранявам ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, лични дворове, градини, миене на улици, площади и моторни превозни средства и други в село Шума и в село Лопушня.
3. Заповедта влиза в сила от 30.11.2019 г.
4. Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП в Община Годеч, техническия ръководител на „В и К” – район Годеч и кметския наместник на село Шума.
5. Нарушителите на настоящата заповед да се наказват съгласно Наредба № 4/22.05.2008 г. на Общински съвет – Годеч за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.
6. Настоящата заповед да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП, техническия ръководител на „В и К” – район Годеч, кметския наместник на село Шума и началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
7. Заповедта да се доведе до знанието на населението чрез средствата за масова информация, да бъде публикувана на сайта на Община Годеч и поставена на видни места в село Шума и село Лопушня.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ