Община Годеч, област Софийска, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на село Бракьовци в квартали 2, 3 и 4, както следва:
Премахва се улица с о.т. №9, 10, 12, 13 и 36;
Създава се нова улица с о.т. №8, 154, 153, 152, 151 и 11;
Създава се нова улица с о.т. №150 и 151;
Създава се нова задънена улица с о.т. №152 и 12;
Премахват се УПИ I-12, II-22, III-23, IV-25, V-58 и VI-59,60 в квартал 3;
Обединяват се квартали с №2 и 3, като се премахва квартал 3;
Премахват се УПИ XII-24 и XIII-57 от квартал 2;
Изменя се регулацията на УПИ VI-8, VII-9, VIII-10, IX-11, X-22, XI-23, и XIV-59,60 в квартал 2;
Образуват се нови УПИ с №XII-24,25, XIII-57,58, XV-13,14,15 и XVI-12 в квартал 2;
Изменя се регулацията на УПИ I-21 в квартал 4;
Премахва се терен за озеленяване в квартал 4.

   Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обявяването в „Държавен вестник" заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
Кмет на община Годеч

========================================