СПРАВКА
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове за предложения и становища, постъпили при проведените обществени консултации на проект на нова Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч.                                    

     На основание чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове проектът на наредбата е публикуван на интернет страница на Община Годеч www.godech.bg, на 30.04.2020 година.       / --- вижте ТУК --- /
    В рамките на предоставения 30-дневен срок, съгласно чл.26, ал. 4 от Закона за нормативните актове за предложения и становища по проекта на Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, няма постъпили писмени предложения в деловодството на общинска администрация, както и на електронната поща на Община Годеч.            

Дата на изготвяне на справката: 02.06.2020 г.

Изготвил: /П/
Ангел Ангелов
Директор дирекция ТУЕП
======================================================================