ЗАПОВЕД  № 214
гр. Годеч, 02.07.2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация  и във връзка със сключен договор  № 27/24.02.2020 г. между Община Годеч и „Пътстрой – 92” АД гр. София за изпълнение на строително-монтажни работи на строеж: „СМР на обект реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в град Годеч: ЕТАП III - ул. „Зли дол “ от о.т. 81 до о.т. 110”
Н А Р Е Ж Д А М:

   I.  Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по улица „Зли дол” от осова точка 81 (от разклона за кв. Трап) до осова точка 109А (до магазина в кв. Старо село), съгласно действащия регулационен план на град Годеч, одобрен със Заповед № АБ-277/24.07.1984 г. за времето от 03.07.2020 г.  до приключване на строително-ремонтните дейности по обекта или отмяна на Заповедта.
   II.  За обходни маршрути да се използват - ул. Клокотиш, ул. Петрохан и ул. Сохая.
   III.  Настоящата Заповед не се отнася за моторни превозни средства и строителна техника, участващи в строително-монтажните работи на обекта, автомобили на МВР, „Спешна медицинска помощ” и „Гражданска защита”.
   IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
   V. Тази заповед отменя моя Заповед № 125/16.04.2020 г.
Изпълнение на заповедта възлагам на гл. инспектор Светослав Григоров -  Началник на РУ на МВР - гр. Годеч и инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ    /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
==================================================