ЗАПОВЕД  № 272
гр.Годеч, 18.08.2020 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажните работи по договор № 11/21.01.2020 г. сключен между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ–ХОЛД“ ЕООД гр. Пловдив с предмет: „Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч на ул. „Георги Сава Раковски”от о.т. 523 до о.т. 268 и ул.„Георги Сава Раковски” от о.т. 264 до о.т. 263” във връзка с Административен договор №BG06RDNP001-7.001-0150-C01 от 29.05.2019г. сключен между ДФ “Земеделие“ и Община Годеч, с предмет: „Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: ул. „Република” от о.т. 258 до о.т. 301; ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263”
Н А Р Е Ж Д А М:
      I. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства по ул. „Георги Сава Раковски” от о.т. 262 (от кръстовището с ул. „Бригадир”) до о.т. 268 (кръстовището при Автогарата) и от о.т. 264 до о.т. 263 (участъка пред блок №6 и блок №7) за времето от 20.08.2020 г. до 19.09.2020 г.
     II. За паркирането на пътни и моторни превозни средства да се използват  участъка от ул.„Георги Сава Раковски” пред блок № 4 и блок № 5 и паркинга при „Младежкия дом”.
    III. Настоящата Заповед не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение, автомобилите зареждащи търговските обекти и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
    IV. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началник на РУ на МВР-гр. Годеч и директора на дирекция ТУЕП към Община Годеч - инж. Ангел Ангелов.
    V. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й на входовете на жилищните блокове в упоменатите участъци по т. I от настоящата заповед.

Екземпляр от заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР-гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“. 
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.


НАДЯ СОТИРОВА   /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Заповед № 262/10.08.2020 г./