С П Р А В К А
По чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: одобряване на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Годеч за 2021 г.
 
    На основание чл. 66 и чл. 69, ал.1, т. 1 от Административно – процесуалният кодекс /АПК/ и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в община Годеч за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на Община Годеч, на 27.11.2020 година.
     В рамките на регламентирания по чл. 69, ал. 2 от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок от 30 дни, а именно до 27.12.2020 г. включително, в деловодството на Община Годеч не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.

Надя Тодорова
Директор Дирекция СДОКМДТ