,,Забранява се свободното пускане на селскостопански и други животни и птици по улиците, площадите, парковете и тревните площи в и извън населените места. Извеждането на животните на паша да става с придружител”

     ,,Който пуска животни извън животновъдния обект без придружител (собственник или гледач), освен когато животните се намират в оградени пасища, се наказва с глоба от 300 до 500 лв., а при повторно нарушение - с глоба от 500 до 1 000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 1 000 до 3 000 лв., а при повторно нарушение – от 2 000 до 5 000 лв.”

Вижте ИНСТРУКТАЖА ТУК:
==================================