Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на махала „Молак“, гр. Годеч, в кв. 17 и 18, както следва: премахват се УПИ с № XIV-177 и XV-249 от кв. 17; изменя се регулацията на УПИ с № XVI-182 от кв. 17; образуват се нови УПИ с № XIV-177, 249 и XV-250 от кв. 17; образува се нов терен за озеленяване в кв. 17; премахва се УПИ с № XIII-182 от кв. 18; изменя се регулацията на УПИ с № XII-182 от кв. 18; образуват се нови УПИ с № XIII-250 и XXVII-182 от кв. 18. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината – гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

Вижте извадка от обнародването в „Държавен вестникТУК:
====================================