На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)
     Относно: Постъпило уведомление в Министерството на околната среда и водите от АГЕНЦИЯ ,,ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” с адрес:  гр. София, п. к. 1606, бул. ,,Македония” № 3 за инвестиционно предложение: ,,Прединвестиционно проучване за трасе по направлението Монтана – София с тунел под Петрохан”.
      Уведомлението е публикувано на официалната интернет страница на Министерството на околната среда и водите на адрес: www.moew.government.bg, в раздел: Превантивна дейност/ОВОС/Съобщения за първо уведомяване/Обявление за инвестиционно предложение.
Писмени становища и мнения се приемат в Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, п. к. 1000, бул. ,,Кн. Мария Луиза” № 22.

Дата на обявление:
26.03.2021 г.
=======================================