З А П О В Е Д  № 165
Гр. Годеч, 21.04.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка със сключен договор №42/09.04.2021 г. между Община Годеч и „ЦЕКИ - ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ” СД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 4“,
Н А Р Е Ж Д А М:
    Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по част  от улица „Ком” (от о.т. 1 до о.т. 57 от регулационния план на град Годеч), улица „Бор“, улица „Молашка“, улица „Новодомска“, улица „Петров рид“, улица „Шипка“ и част от улица „Теменуга“ (от о.т. 57 до о.т. 55 от регулационния план на град Годеч)  и прилежащата тротоарна площ  за времето от 26.04.2021 год.  до приключване на строително-монтажните работи на обекта.

Вижте Заповед №165 ТУК:

ОТМЕНЕНА със Заповед №170/23.04.2021г

===================================================