З А П О В Е Д № 170
гр. Годеч, 23.04.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажни работи по договор № 42/09.04.2021 г. сключен между Община Годеч и „ЦЕКИ - ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ” СД с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 4“,
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Отменям моя Заповед № 165/21.04.2021 г.
II. Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по част  от улица „Ком” (от о.т. 1 до о.т. 57 от регулационния план на град Годеч), улица „Бор“, улица „Молашка“, улица „Новодомска“, улица „Петров рид“, улица „Шипка“ и част от улица „Теменуга“ (от о.т. 57 до о.т. 55 от регулационния план на град Годеч)  и прилежащата тротоарна площ  за времето от 26.04.2021 год. до приключване на строително-монтажните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед.
III. Забраната не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение, автомобилите зареждащи търговските обекти и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
IV. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч.
V. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на упоменатите участъци по т. II от настоящата заповед.
Копие от заповедта да се изпрати на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“ за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – Зам.- кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА        /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Заповед №99/05.03.2021 г./