ЗАПОВЕД №174
гр. Годеч, 26.04.2021 г.

     На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със Заповед № 170/23.04.2021 г. и уведомително писмо от „ЦЕКИ – ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ“ СД, входирано в деловодната система на Община Годеч с вх. № 69-00-114/26.04.2021 г,

Н А Р Е Ж Д А М:

   I. Отменям моя Заповед № 170/23.04.2021 г., считано от днес.

   II. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
Копие от заповедта да се изпрати на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“ за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.


СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА     /П/ 
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Заповед №99/05.03.2021 г./
==============================================