З А П О В Е Д  № 198
Гр. Годеч, 14.05.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на ремонтните дейности, съгласно  договор с № 59/10.07.2020 г. с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч  и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа” по обособена позиция № 1- „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч” и договор № 60/10.07.2020 г с предмет: „Рехабилитация на уличната мрежа в град Годеч и текущ ремонт на четвъртокласна общинска пътна мрежа” по обособена позиция № 2 „Рехабилитация на улица „Клокотиш“ в град Годеч““, сключени между Община Годеч и „МЕГАИНВЕСТ ХОЛД” ЕООД,
Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М:
I. Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по улица "Борова гора" в град Годеч, част от улица "Грънчарица" в град Годеч,  улица "Детелина" в град Годеч,  улица "Петрохан" в град Годеч, улица "Поляница" в град Годеч, улица "Сохая" в град Годеч, улица „Клокотиш“ в град Годеч и прилежащата тротоарна площ  за времето от 15.05.2021 г. до приключване на ремонтните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед.

Вижте Заповед №198 ТУК:
======================================