В рамките на Направление 1, услугата „ Патронажна грижа + в Община Годеч” ще осигури предоставянето на интегрирана здравно-социална услуга, насочена към 29 възрастни хора и лица с увреждания от уязвими групи, в т.ч.- лица, засегнати от COVID-19.
Спектърът от услуги включва комплекс от почасови мобилни здравно-социални услуги в домашна среда, в т.ч.-психологическа подкрепа и консултиране и подкрепа за извършване на ежедневни битови дейности (пазаруване и  заплащане на битови сметки със средства на потребителите и др.), които се предоставят до 2 часа на ден за срок от 12 месеца.  Дейностите ще се предоставят от специализиран екип – медицинска сестра и социални работници.
Кандидат-потребителите на услугата “Патрожна грижа+“ е необходимо да подадат следните документи:
- Заявление-декларация от кандидата (по образец);
- Експертно решение на ТЕЛК (копие), епикриза или копия на медицински документи, доказващи нуждата от помощ при здравно-социални услуги в домашна среда (приложими за хора с увреждания);
Документите се подават лично или от писмено упълномощен представител на потребителя на адрес:
Община Годеч, пл. “Свобода“ № 1, стая 104, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00ч.
Всички подали заявления ще бъдат лично уведомени по подадения в заявлението телефон за резултата от подбора.

За допълнителна информация: тел. 0898572547  – Надя Тодорова

Вижте обявата ТУК:
========================================