Община Годеч, в качеството си на бенефициент по проект BG05M9OP001-6.002-0134-C01 „Патронажна грижа + в Община Годеч” по процедура „Патронажна грижа +“, Приоритетна ос „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката“ Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г.ОБЯВЯВА прием на документи за заемане на длъжности за почасово предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в Община Годеч, както следва:
1. Координатор на услугите – 1 бройка;
2. Медицинска сестра – 1 бройка;
3. Социален работник – 3 бройки;
4. Психолог – 1 бройка на граждански договор;

 Минимални изисквания за заемане на длъжностите.
За длъжността Психолог:
• Степен на завършено образование: висше;
• Образователно-квалификационна степен -„бакалавър”;
• Област на висше образование – Социални, стопански и правни науки;
• Професионално направление – „Психология”;
• Професионален опит – не се изисква;
За длъжността Медицинска сестра:
• Степен на завършено образование: висше, полувисше;
• Образователно-квалификационна степен -„бакалавър” или „специалист”;
• Област на висше образование – Здравеопазване и спорт;
• Професионално направление – „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”;
• Професионален опит – минимум 1 година;
• Да притежава отговорност и организираност;
• Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
За длъжността Социален работник:
• Степен на завършено образование: основно, средно;
• Образователно-квалификационна степен – не се изисква;
• Професионален опит – минимум 1 година;
–            Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания.
За длъжността Координатор на услугите:
– Степен на завършено образование – средно;
– Образователно – квалификационна степен – не се изисква;
– Професионален опит – не се изисква.
– Допълнителни изисквания – комуникативност, умения за работа в екип, позитивна нагласа за работа с лица с увреждания и компютърна грамотност;

Характер на работата.
Характерът на работата за всяка длъжност е определен с длъжностна характеристика.

Начин на провеждане на подбора за горепосочените длъжности:
1.1. Подбор по документи;
1.2. Събеседване.
1. Необходими документи за участие:
2. Заявление до Кмета на Община Годеч за кандидатстване за работа по проект „Патронажна грижа + в община Годеч“ – по образец;
3. Документ за самоличност (копие);
4. Професионална автобиография;
5. Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;
6. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит;
7. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена позиция – по образец.

Място и срок за подаване на документите:
       Кандидатите подават горепосочените документи в административната сграда на Община Годеч – Деловодство, пл. Свобода № 1 от 03.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (включително) от 8:30 часа до 17:00 часа.
       Заявления и декларация по образец, могат да се получат всеки работен ден в административната сграда на Община Годеч – Деловодство, пл. Свобода № 1 от 03.06.2021 г. до 11.06.2021 г. (включително) от 8:30 часа до 17:00 часа.
Списък с одобрените кандидат-потребители  ще бъде обявен на видно място в сградата на Община Годеч, пл. Свобода № 1.

За допълнителна информация: тел. 0898572547  – Надя Тодорова

Вижте обявата ТУК:
===========================================