Община Годеч, област Софийска, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ обявява, че с решение №57 от протокол №5 от 31.05.2021 г. на Общински съвет - Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на махала „Молак”, град Годеч в квартали 17 и 18, както следва:
Премахват се УПИ с № XIV-177 и XV-249 от квартал 17;  Изменя се регулацията на УПИ с №XVI-182 от квартал 17;  Образуват се нови УПИ с № XIV-177,249 и XV-250 от квартал 17;  Образува се нов терен за озеленяване в квартал 17;  Премахва се УПИ с №XIII-182 от квартал 18;  Изменя се регулацията на УПИ с № XII-182 от квартал 18;  Образуват се нови УПИ с № XIII-250 и XXVII-182 от квартал 18;  Определя се начин на застрояване на новообразуваните УПИ.
Одобреният проект е изложен за разглеждане в стая №120 в сградата на Общината.
    На основание чл.215 ал.1 и 4 от ЗУТ, в 30-дневен срок от обявяването в „Държавен вестник", заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Община Годеч пред Административен съд – София област.

Вижте Извадка от Неофициален раздел на
Държавен вестник бр.57/09.07.2021 ТУК:
===========================================================