З А П О В Е Д № 277
гр. Годеч, 16.07.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с регистрирана жалба с вх. № 94-А-78 от 25.05.2021 г.  в деловодната система на Община Годеч и протокол от 04.06.2021 г. на комисия определена със Заповед № 218 от 03.06.2021 г.
И З З Е М В А М:
Следните поземлени имоти, както следва:
идентификатор - 61100.7.34 - Равна - Падине - нива  2 000 кв. м. 
идентификатор - 61100.7.46 - Равна - Падине - нива  2 325 кв.м.
идентификатор - 61100.3.141 - Равна - Ридо - нива  1 108 кв.м.
от г-н Николай Алеков Янузов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ж. к. ХХХХХ, блок ХХХ, ет. Х, ап. ХХ, който ги ползва без правно основание и ги предоставям на ползвателя за стопанската 2020/2021 г. по договори за отдаване под наем на земеделска земя г-н Андрей Петров Аспарухов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ул. ,,ХХХХХ” № Х.
...   ...   ...

Вижте Заповед №277 ТУК:
=====================================================