З А П О В Е Д  № 278
гр. Годеч, 16.07.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 34, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, във връзка с регистрирана жалба с вх. № 94-В-85 от 21.05.2021 г. в деловодната система на Община Годеч и протокол от 04.06.2021 г. на комисия определена със Заповед № 218 от 03.06.2021 г.
И З З Е М В А М:
Следните поземлени имоти, както следва:
идентификатор - 61100.7.41 -1 Равна - Падина - нива  4 818 кв.м.
идентификатор - 61100.7.42 - Равна - Падина - ливада 4 669 кв.м.
от г-н Николай Алеков Янузов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, ж. к. ХХХХХ, блок ХХХ, ет. Х, ап. ХХ, който ги ползва без правно основание и ги предоставям на ползвателя за стопанската 2020/2021 г. по договор за отдаване под наем на земеделска земя от 30.06.2020 г. г-н Валентин Маринов Стоянов с ЕГН ХХХХХХХХХХ, с адрес: гр. ХХХХХ, кв. ,,ХХХХХХХХ” № ХХ.
...   ...   ...

Вижте Заповед №278 ТУК:
=====================================================