Община Годеч на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Губеш в кв. 16 и 17, както следва: премахват се УПИ XIII-119 и XIV-119, 128 и се изменя регулацията на УПИ I-119,129 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлени имоти № 119 и 129; образува се нов УПИ с № XIII-128 в кв. 17, така че да се запазят границите на поземлен имот № 128; изменя регулацията на УПИ XIII-116 и XIV – общ., 117 в кв. 16, така че да се запазят границите на поземлен имот № 116.
    Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината, адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1.

    На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация Годеч.

Вижте Извадка от Неофициален раздел на
Държавен вестник бр.61 от 23.07.2021  ТУК:
===========================================================