ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;www.godech.bg


ЗАПОВЕД  № 210
гр. Годеч, 26.05.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите и Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

Н А Р Е Ж Д А М:
 I.   Определям пожароопасен период за територията на община Годеч в срок до 30.11.2021 г.
II.   Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
III.    Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
IV.    Собствениците на горски територии и лицата, на които са предоставени за управление, да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
 V.    Ползвателите на земеделски земи в близост до горски територии да поддържат в техническа изправност и готовност пожарогасителните устройства.
VI.    Собствениците на обекти, както и на съоръжения, преминаващи или попадащи в горските територии са длъжни за собствена сметка:
1. да ги поддържат целогодишно в пожаробезопасно състояние, като ги почистват периодично от дървета, клони, храсти, сухи треви и от други горими материали;
2. да кастрят клоните на дърветата в непосредствена близост до обекта или съоръжението;
3. да определят особено опасните в пожарно отношение места и да ги обезопасяват.
VII.    Председателя на Сдружение Ловно-рибарско дружество - Годеч да инструктирачленовете си за правилата на пожарна безопасност в горски територии преди всеки излет.
VIII.   Физически лица, преминаващи или пребиваващи в горски територии да спазват правилата за пожарна безопасност в тях.
IX.    Началника на Районна служба пожарна безопасност и защита на населението - Годеч да осъществява контрол по спиране на дейности или експлоатация на машини и съоръжения на територията на община Годеч, които не отговарят на изискванията на пожарната безопасност или създават опасност за възникване на горски пожари.
X.    Лице забелязало пожар на територията на община Годеч незабавно да подаде сигнал на телефона за спешни случаи 112 и да уведоми оперативния дежурен на Община Годеч.
     При констатирано палене на огън нарушителите се наказват, съгласно Закона за опазване на земеделските земи – с глоба 1 500 до 6 000 лева, при повторно нарушение наказанието е от 2 000 до 12 000 лева.
    Копие от заповедта да се връчи на определените лица за сведение и изпълнение, да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч и дасе постави на информационни табла. 
    Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА  /п/
Съгласно Заповед № 99 от 05.03.2021 г.
=================================================