ЗАПОВЕД  № РД - 151
гр. Годеч, 19.04.2022 г.

           На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите и Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
Н А Р Е Ж Д А М:
       I. Определям пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 01.04.2022 г. до 30.11.2022 г.
      II. Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
      III. Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
     IV. Собствениците на горски територии и на лицата, на които са предоставени за управление да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
... ... ...
Вижте заповед №РД-151 ТУК:
=================================================