4. – Община гр. Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Шума в кв. 3 и 3а (нов), както следва: премахва се УПИ X – административна сграда, поща, младежки дом, фурна и магазин; създава се нова улица с о.т. № 4а, 4б, 15в, 15б, 15а (нови); квартал с № 3 се разделя на два нови квартала с № 3 и 3а; в кв. 3 се изменя регулацията на УПИ с № XI-49 и XII-50, 52; в кв. 3а се образуват нови УПИ I – за магазин, и II – за обществено обслужване. Проектът е изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

3572            Извадка от Неофициален раздел бр.45 от 17.06.2022 г. на ДВ 
=========================================================